ANUNCI DE SUBVENCIÓ

Projecte per millorar l’eficiència energètica de l’enllumenat públic exterior del municipi d’Anglès en el marc del Programa Operatiu FEDER 2014 – 2020

L’Ajuntament d’Anglès ha resultat beneficiari d’una subvenció de 291.379,23.- € per executar un Projecte per millorar l’eficiència energètica de l’enllumenat exterior del municipi d’Anglès, la qual cobreix el 50% del cost del Projecte, que puja a un total de 582.758,46.- €.

Aquesta subvenció s’ha atorgat en virtut del Reial Decret 616/2017, de 16 de juny, pel qual es regula la concessió directa de subvencions a projecte singulars d’entitats locals que afavoreixin el pas a una economia baixa en carboni en el marc del Programa Operatiu FEDER de creixement sostenible 2014 – 2020, modificat pel Reial Decret 1516/2018, de 28 de desembre i el Reial Decret 316/2019, de 26 d’abril. És a dir, el Projecte resulta cofinançat amb fons FEDER, gestionats per l’IDAE, i s’emmarca en els següents objectius i mesures:

  • Objectiu Temàtic 4: Economia baixa en carboni.
  • Objectiu Específic 431: Eficiència energètica en l’edificació i en les infraestructures i serveis.
  • Mesura 06: Renovació de les instal·lacions d’enllumenat, il·luminació i senyalització exterior.

En particular el Projecte consisteix en la renovació de l’enllumenat públic exterior del municipi d’Anglès, actuant en 916 dels 1.325 punts de llum del municipi. D’una banda, se substituiran les actuals lluminàries que contenen làmpades de vapor de mercuri, vapor de sodi d’alta pressió i halogenur metàl·lic per lluminàries LED més eficients, ja que tenen menys potència i la seva tecnologia proporciona un millor rendiment. I d’altra banda, s’actualitzaran 24 dels 25 quadres de control existents per adaptar-los a la normativa vigent.

La finalitat d’aquesta actuació és disminuir la potència en les lluminàries intervingudes des de 162,84 kw fins a 39,89 kw i aconseguir, en conseqüència, un estalvi energètic estimat del 82%.


Proyecto para mejorar la eficiencia energética del alumbrado público exterior del municipio de Anglès en el marco del Programa Operativo FEDER 2014 – 2020

El Ayuntamiento de Anglès ha resultado beneficiario de una subvención de 291.379,23.- € para ejecutar un Proyecto para mejorar la eficiencia energética del alumbrado exterior del municipio de Anglès, la cual cubre el 50% del coste del Proyecto, que asciende a un total de 582.758,46.- €.

Esta subvención se ha otorgado en virtud del Real Decreto 616/2017, de 16 de junio, por el que se regula la concesión directa de subvenciones a proyectos singulares de entidades locales que favorecen el paso a una economía baja en carbono en el marco del Programa Operativo FEDER de crecimiento sostenible 2014 – 2020, modificado por el Real Decreto 1516/2018, de 28 de diciembre y el Real Decreto 316/2019, de 26 de abril. Esto es, el Proyecto resulta cofinanciado con fondos FEDER, gestionados por el IDAE, y se enmarca en los siguientes objetivos y medidas:

  • Objetivo Temático 4: Economía baja en carbono.
  • Objetivo Específico 431: Eficiencia energética en la edificación y en las infraestructuras y servicios.
  • Medida 06: Renovación de las instalaciones de alumbrado, iluminación y señalización exterior.

En particular el Proyecto consiste en la renovación del alumbrado público exterior del municipio de Anglès, actuando en 916 de los 1.325 puntos de luz del municipio. Por un lado, se sustituirán las actuales luminarias provistas de lámparas de vapor de mercurio, vapor de sodio de alta presión y halogenuro metálico por luminarias LED más eficientes, pues tienen menos potencia y su tecnología proporciona un mejor rendimiento. Por otro lado, se actualizarán 24 de los 25 cuadros de mando existentes para adaptarlos a la normativa vigente.

La finalidad de esta actuación es disminuir la potencia en las luminarias intervenidas desde 162,84 kw hasta 39,89 kw y conseguir, en consecuencia, un ahorro energético estimado del 82%.