Convocatòria de les subvencions municipals a entitats per a l’any 2020

El Ple de l’Ajuntament d’Anglès, en sessió ordinària celebrada el dia 22 de setembre de 2020, va aprovar inicialment les Bases reguladores de la concessió de subvencions municipals a entitats per a l’any 2020.

En data 18 de novembre ha sortit publicada a la Base de Dades Nacional de Subvencions i al BOP la convocatòria de subvencions municipals per a l’any 2020. Les sol·licituds es podran presentar a partir de l’endemà de la publicació i durant 15 dies hàbils.

Termini de presentació: del 19 de novembre al 10 de desembre de 2020.

Les sol·licituds s’han de presentar signades electrònicament pel representant de l’entitat. Cal utilitzar el model proporcionat per l’Ajuntament d’Anglès i s’han de presentar de forma telemàtica.

Model de sol·licitud que cal omplir i adjuntar: Sol·licitud subvencions entitats 2020

Enllaç per presentar la sol·licitud: Instància genèrica

Requereix certificat digital i cal adjuntar el model de sol·licitud anterior degudament omplert així com la documentació requerida a les bases (petita memòria de l’activitat que l’entitat ha desenvolupat, fotocòpia de la pòlissa d’assegurança vigent i rebut conforme està al corrent del pagament, amb cobertura dels participants i de les activitats que es realitzen i cobertura per atendre la responsabilitat civil derivada dels desperfectes que es puguin ocasionar en els equips municipals).

Bases: https://ssl4.ddgi.cat/bopV1/pdf/2020/214/202021408145.pdf

Convocatòria: https://ssl4.ddgi.cat/bopV1/pdf/2020/222/202022208544.pdf

Beneficiaris per acord de Junta de Govern Local de 22/12/2020

→ Club Esportiu Anglès – NIF: G17268392
Import sol·licitat: 1.500€ – Import concedit: 1.500€ – Import a justificar: 1.500€

→ Associació de Futbol Anglès Terbrugent – NIF: G55211023
Import sol·licitat: 1.500€ – Import concedit: 1.500€ – Import a justificar: 1.500€

→ Penya blaugrana – NIF: G01829795
Import sol·licitat: 1.500€ – Import concedit: 1.500€ – Import a justificar: 1.500€

→ Agrupament escolta i guia Sant Miquel – NIF: G08931974
Import sol·licitat: 1.500€ – Import concedit: 1.500€ – Import a justificar: 1.500€

→ Grup de Teatre Bambolina – NIF:  G17296534
Import sol·licitat: 1.500€ – Import concedit: 1.500€ – Import a justificar: 1.500€

→ Societat de Caçadors – NIF: G17281510
Import sol·licitat: 1.500€ – Import concedit: 1.500€ – Import a justificar: 1.500€

→ Fundació privada Oncolliga Girona – NIF: G17808098
Import sol·licitat: 2.431,36€ – Import concedit: 1.500€ – Import a justificar: 1.500€

→ Agrupació sardanista i cultural Floricel – NIF: G17117516
Import sol·licitat: 1.500€ – Import concedit: 1.500€ – Import a justificar: 1.500€

→ Amics de Santa Bàrbara – NIF: G17471988
Import sol·licitat: 1.162,52€ – Import concedit: 1.162,52€ – Import a justificar: 1.162,52€

→ Club waterpolo Anglès – NIF: G17485509
Import sol·licitat: 1.500€ – Import concedit: 1.500€ – Import a justificar: 1.500€

→ Associació Vaux-Anglès – NIF: G17824954
Import sol·licitat: 766,57€ – Import concedit: 766,57€ – Import a justificar: 766,57€

→ Associació Cultural Vàlvula 9102 – NIF: G55342281
Import sol·licitat: 1.500€ – Import concedit: 1.500€ – Import a justificar: 1.500€