Aprovació inicial de l’ordenança reguladora de la intervenció administrativa en els actes d’edificació i ús del sòl al municipi d’Anglès

El Ple de l’Ajuntament d’Anglès, en la sessió del 31 de gener de 2017, va aprovar inicialment de l’Ordenança reguladora de la intervenció administrativa en els actes d’edificació i ús del sòl al municipi, la qual es sotmet a informació pública i es dona audiència als ciutadans afectats per aquest acord, en el termini de TRENTA DIES a comptar de l’endemà de l’última publicació oficial en el DOGC de data 10 d’abril de 2017.

Anunci aprovació inicial Ordenança reguladora de la intervenció administrativa en els actes d’edificació i ús del sòl al municipi