Programa d’Identitat Visual

Des de l’any 2018 l’Ajuntament d’Anglès té aprovat un programa d’identitat visual per tal d’unificar la imatge de la corporació.

Aquest document és d’ús obligat per a tots els organismes o entitats que utilitzin l’emblema de l’Ajuntament d’Anglès en qualsevol de les seves publicacions, prèvia autorització de la regidoria de Comunicació.

PROGRAMA D’IDENTITAT VISUAL: