Cessió d’Espais Municipals

Els espais municipals, ja siguin béns patrimonials o espais de domini públic, només se cediran gratuïtament a altres administracions, a entitats públiques o a entitats privades sense ànim de lucre que els utilitzin amb finalitats d’utilitat pública o d’interès socials, sempre que compleixin o contribueixin al compliment d’interessos de caràcter local.

 

En el cas d’altres entitats o altres usos, la utilització privativa d’aquests espais comportarà una percepció de taxes o el pagament d’uns preus públics que aquest Ajuntament fixarà en les ordenances fiscals de l’any en curs.

 

Totes les peticions d’ús s’han de fer per escrit, mitjançant instància oficial acompanyada del formulari normalitzat específic per a cada activitat. L’autorització correspondrà a la regidoria responsable del tipus d’activitat i es farà sempre per escrit per correu convencional o per via telemàtica, segons demani l’entitat.

 

Documentació necessària:

 

Descarrega el Reglament de Cessió d’espais: Reglament_Cessió_Espais  

 

Entitats sense ànim de lucre, per activitats amb finalitats d’utilitat pública o interès social:

 

Clubs Esportius, per activitats amb finalitats d’utilitat pública o interès social:

 

Lloguer d’Espais Municipals per altres usos:

 

Lloguer de Material Municipal: