Constitució d’una nova entitat/associació

Les associacions són entitats sense ànim de lucre, constituïdes voluntàriament per tres o més persones per a complir una finalitat d’interès general o particular, per mitjà de la posada en comú de recursos personals o patrimonials amb caràcter temporal o indefinit. Les associacions s’han d’inscriure en el Registre d’Associacions només a afectes de publicitat.

Organisme responsable:

Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques

Què cal fer per constituir una entitat o associació? 

 

Elaborar l’acta fundacional.

Cal presentar l’original i dues còpies. Tots els exemplars han d’estar signats pels socis i les sòcies i hi han de constar: nom, cognoms, domicili i DNI o CIF (si es tracta de persones jurídiques). En aquest document, els socis fundadors acorden la constitució de l’associació, l’aprovació dels estatuts (hi ha de constar la data de la reunió) i l’elecció de la junta directiva.

Només hi ha tres càrrecs obligatoris a la junta: el/la president/a, el/la secretari/a i el/la tresorer/a.

És necessària escriptura pública si:

 • S’aporten béns immobles.
 •  Algun dels o de les integrants és una persona jurídica.

 

Elaborar els estatuts.

Cal presentar l’original i tres còpies. Hi consten els principis bàsics de l’associació. Hi ha d’haver la data i la signatura dels socis fundadors. Hi han de constar necessàriament les dades següents:

 • Denominació
 • Finalitats
 • Domicili
 • Àmbit
 • Òrgans directius i forma d’administració
 • Admissió i pèrdua de la qualitat de soci o sòcia
 • Drets i deures dels socis i sòcies
 • Patrimoni fundacional o no
 • Recursos econòmics previstos
 • Règim disciplinari
 • Causes de dissolució
 • Destinació del patrimoni en la seva liquidació
 • Procediment de modificació dels estatuts

A partir d’aquí cal escollir el tipus d’associació que interessa als que volen crear l’entitat: Associació general / Associació juvenil / Associació d’alumnes

 

Omplir la sol·licitud d’inscripció al Registre General d’Associacions del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya.

Cal presentar l’original i una còpia. És el document necessari per iniciar els tràmits de constitució de l’associació.

 

Anar a l’Oficina d’Atenció Ciutadana de la Delegació Territorial de la Generalitat de Catalunya a Girona.

S’hi han de lliurar els tres documents* i pagar una taxa. Si la documentació és correcta, us donaran una còpia segellada de la sol·licitud conforme s’han lliurat els documents (l’altra documentació segellada arriba més tard, al cap d’uns tres mesos).

Un cop rebuda tota la documentació ajustada a la normativa d’associacions, el termini màxim de resolució és de 3 mesos.

La inscripció únicament pot ésser denegada si el document no s’ajusta a les disposicions de la llei. Ara bé, la inscripció requereix escriptura pública en aquests casos:

 • Si hi ha aportació de béns immobles, d’acord amb el que disposen el Codi civil i la Llei hipotecària.
 • Si algun dels o de les integrants de l’associació és una persona jurídica.
 • Si l’associació vol obtenir recursos mitjançant subvencions públiques.

 

* Per a la inscripció en el Registre d’Associacions cal:

Cal adjuntar a la sol·licitud la documentació següent:

 • L’acta fundacional (datada i signada per tots els socis fundadors)
 • La identitat de tots els socis fundadors (DNI, passaport o permís de residència).
 • Els estatuts (datats i signats per tots els socis fundadors o, com a mínim, pel president i el secretari).

* En la denominació de l’entitat (acta fundacional i estatuts ha de constar el tipus jurídic Associació o Assoc.)

– El justificant del pagament de la taxa si el tràmit és presencial.

En el cas que les persones fundadores siguin persones jurídiques, cal adjuntar també l’acord de l’òrgan competent en què es manifesta la seva voluntat de formar part de l’entitat amb la designació de la persona física que representarà la persona jurídica.

Anar a la Delegació d’Hisenda a Girona.

Amb la còpia segellada de la sol·licitud, cal anar-hi per demanar un NIF provisional i l’exempció de l’IVA si es considera adient.

 

Inscripció al Registre Municipal d’Entitats (i opcionalment a algun altre cens).

 

Preguntes més freqüents

http://justicia.gencat.cat/ca/ambits/dret_i_entitats_juridiques/associacions/preguntes_mes_frequents/