Modificacions de contractes

En aquest apartat es publiquen les modificacions de contractes i les licitacions que no prosperen amb els acords corresponents, fent constar de manera explícita la denominació del contracte, objecte, adjudicatari, òrgan i data en què es va aprovar el contracte inicial, i la modificació de què és objecte.

Vist el decret 355 de d’1 de juny de 2018, pel qual s’adjudica un contracte menor de
subministrament a l’empresa Serralleria Enfo, SL per un import de 15.465,73€ IVA inclòs.

MODIFICACIONS 2021

Contracte: Subministrament
Objecte: Obres de reparació de la xemeneia nord de la Burés
Adjudicatari: Pere Boada Comas
Òrgan d’adjudicació: Junta de Govern Local
Data aprovació contracte inicial: 3 de juny de 2020
Data Modificació: 21 de gener de 2021
Modificació: incloure la nova partida derivada de necessitats aparegudes per causes imprevistes i de caràcter no substancial, segons el contingut de l’informe justificatiu de la direcció facultativa, sense increment de despesa ni del termini d’execució.
Document: Junta de Govern Local de 21 de gener de 2021


MODIFICACIONS 2020

Contracte: Concessió de Servei
Objecte: Modificació del contracte administratiu per a la gestió del servei municipal d’abastament d’aigua potable i clavegueram mitjançant concessió del municipi d’Anglès
Adjudicatari: FCC Aqualia SA
Òrgan d’adjudicació: Plenari municipal
Data aprovació contracte inicial: 19 d’octubre de 2006
Data Modificació: 9 de desembre de 2020
Modificació: canvi de destí de l’import de dues partides de millores relativa a la campanya de sensibilització (72.091,14€) realitzada parcialment, i la partida relativa a l’estudi de nous suministraments (3000€) per les actuacions següents sense que comporti una diferència de valor: sectorització de la xarxa general (32.298,48€), renovació de la xarxa de Can Planes (18.279,34€), renovació de valvuleria (7.840,01€) i mallats a la xarxa (16.673,31€).
Document: Modificació del contracte administratiu per a la gestió del servei municipal d’abastament d’aigua potable i clavegueram mitjançant concessió del municipi d’Anglès

Contracte: Obres
Objecte: Obres de reparació i consolidació de la xemeneia nord del recinte de les naus Burés
Adjudicatari: Pere Boada Comas SL
Òrgan d’adjudicació: Junta de Govern Local
Data aprovació contracte inicial: 27 de maig de 2020
Data Modificació: 24 de novembre de 2020
Modificació: ampliació del termini màxim d’execució.
Document: Decret 977/2020

Contracte: Obres
Objecte: Obres de substitució dels tancaments de la Nau Tallers de la Burés (Fase IV).
Adjudicatari: Expertline SL
Òrgan d’adjudicació: Junta de Govern Local
Data aprovació contracte inicial: 20 d’agost de 2020
Data Modificació: 19 de novembre de 2020
Modificació: modificació no substancial del contracte d’obres de substitució dels tancaments de la nau Tallers de la Burés, adjudicat a EXPERTLINE, S.L., qui ha donat la seva conformitat, per incloure una nova partida segons proposta annexa i informe justificatiu de la Direcció de l’obra, per import de 5.773,77 €. Aquesta modificació suposa un increment del preu d’adjudicació del contracte del 9,8711%
Document: Acord de Junta de Govern Local de 19 de novembre 2020

Contracte: Serveis
Objecte: Neteja d’espais municipals
Adjudicatari: REE FACILITY SERVICES SL
Òrgan d’adjudicació: Junta de Govern Local
Data aprovació contracte inicial: 07 d’agost de 2018
Data Modificació: 15 d’octubre de 2020
Modificació: Modificació motivada per la necessitat d’increment d’hores de servei a la policia municipal, Escola Pompeu Fabra i piscina coberta com a conseqüència dels protocols de neteja i desinfecció derivats de la crisi sanitària provocada per la COVID19. Import modificació 33.266,18€ + iva.
Document: Acord de Junta de Govern Local de 19 de novembre 2020

Contracte: Obres
Objecte: Obres d’adequació de la Plaça dels Palillos
Adjudicatari: Pere Boada Comas SL
Òrgan d’adjudicació: Junta de Govern Local
Data aprovació contracte inicial: 26 de maig de 2020
Data Modificació: 24 d’agost de 2020
Modificació: Introducció de nous preus contradictoris que suposen:
2,5% de l’import de les modificacions previstes
11,81% de les no previstes respecte l’import d’adjudicació.
Document: Decret 687/2020

Contracte: Suministrament
Objecte: Subministrament de mobiliari de l’Hotel d’Entitats i l’Arcada de Can Verdaguer.
Adjudicatari: BERNADÍ SA
Òrgan d’adjudicació: Decret d’alcaldia
Data aprovació contracte inicial: 14 de novembre de 2019
Data Modificació: 4 de juny de 2020
Modificació: modificacions de contracte descrites en el quadre resum,-excepte les pissares tipus vileda o sense el suport mòbil tipus cavallet-, ja que no suposen cap increment en l’import d’adjudicació i no són modificacions substancials de l’objecte del contracte, d’acord amb el previst a l’article190 en relació amb el 205.c) de la Llei 9/2017 de contractes del sector públic.
Document: Acord de la Junta de Govern Local de 4 de juny de 2020


MODIFICACIONS 2019

Contracte: Obres
Objecte: Obres de rehabilitació dels edificis del carrer Fàbriques núm. 519 i 818
Adjudicatari: Pere Boada Comas SL
Òrgan d’adjudicació: Junta de Govern Local
Data aprovació contracte inicial: 5 d’abril de 2018
Data Modificació: 23 de gener de 2020
Modificació: incloure les noves partides derivades de necessitats aparegudes per causes imprevistes, segons el contingut de l’informe justificatiu de la direcció facultativa, per import de 20.305,45€ (IVA inclòs).
Document: Acord de Junta de Govern Local de 23 de gener de 2020

Contracte: Obres
Objecte: Obres de rehabilitació de l’Arcada de Can Verdaguer
Adjudicatari: EXCAVACIONES AMPURDAN 2000, S
Òrgan d’adjudicació: Junta de Govern Local
Data aprovació contracte inicial: 28 de novembre de 2017
Data Modificació: 4 de juliol de 2019
Modificació: incloure les noves necessitats aparegudes per causes aquesta modificació suposa un increment en el total del preu d’adjudicació de les obres, d’un 22,64 %,al que cal afegir-hi el 5,75% relatiu als preus contradictoris P1 a P4, essent el total de les modificacions del 28,39%imprevistes, per un import pressupostat de 60.828,38€, més el 21% d’IVA (12.773,96€), fent un total de73.602,34€; i aprovar la corresponent modificació del projecte d’obres segons proposta presentada per la direcció. aquesta modificació suposa un increment en el total del preu d’adjudicació de les obres, d’un 22,64 %,al que cal afegir-hi el 5,75% relatiu als preus contradictoris P1 a P4, essent el total de les modificacions del 28,39%.
Document: Acord de Junta de Govern Local de 4 de juliol de 2019

Contracte: Subministrament
Objecte: Col·locació baranes de ferro pel Barri Antic
Adjudicatari: Serralleria Enfo, SL
Òrgan d’adjudicació: Decret d’Alcaldia
Data aprovació contracte inicial: 1 de juny de 2018
Data Modificació: 16 de gener de 2019
Modificació: desplaçar el muntant i modificar el passamà superior de la barana del carrer Estret, per un import de 236,00€ (IVA inclòs)
Document: Decret 22/2019 aprovar modificació baranes al carrer Estret


MODIFICACIONS 2018

Contracte: Obres
Objecte: Substitució de la coberta del fons de la nau 2 de l’antiga fàbrica Burés (BenPalou)
Adjudicatari: CONSTRUCCIONS LEINAD SL
Òrgan d’adjudicació: Junta de Govern
Data aprovació contracte inicial: 12 de juny de 2018
Data Modificació: 18 de desembre de 2018
Modificació: incloure el muntatge i desmuntatge d’una plataforma auxiliar per posterior apuntalament de la coberta, amb un increment en el total del preu de 7.271,09€, és a dir un 9,63% del PEM.
Document: Modificació del contracte d’obres de substitució de la coberta del fons de la nau 2 de l’antiga fàbrica Burés

Contracte: Obres
Objecte: Reforma de l’antic ajuntament d’Anglès com a Hotel d’entitats
Adjudicatari: EXCAVACIONES AMPURDAN 2000, SL
Òrgan d’adjudicació: Junta de Govern local
Data aprovació contracte inicial: 18 de gener de 2018
Data Modificació: 12 de juny del 2018
Modificació: millora estructural dels forjats per un import total de 31.630,85€, inclòs l’IVA, amb un increment en el total del preu d’adjudicació de les
obres d’un 27,02 % del preu del projecte.
Document: Decret 406/2018 aprovar modificació de Contracte Hotel Entitats

Contracte: Subministrament
Objecte: Senyals comercials
Adjudicatari: SERVEIS VIALS DEL VALLÈS, S.L
Òrgan d’adjudicació: Decret d’Alcaldia
Data aprovació contracte inicial: 18 d’abril de 2018
Data Modificació: 6 d’agost del 2018
Modificació: incloure el suports per a les senyals per un import de 164,08€, inclòs l’IVA.
Document: Decret 574/2018 modificació contracte menor senyals comercials


MODIFICACIONS 2017: No hi han hagut modificacions de contractes durant el 2017.