Dret d’accés a la informació pública

.

INFORME ANUAL

Informe anual de totes les peticions rebudes i les resolucions emeses referides a les sol·licituds de dret d’accés

Informe_2022 de sol·licituds d’accés a la informació

Informe_2021 de sol·licituds d’accés a la informació

Informe_2020 de sol·licituds d’accés a la informació

.

QUÈ ÉS EL DRET D’ACCÉS A LA INFORMACIÓ PÚBLICA?

El dret d’accés a la informació pública és el dret que tenen les persones a accedir a la informació elaborada per l’Administració i la que aquesta té en el seu poder com a conseqüència de la seva activitat o de l’exercici de les seves funcions, inclosa la que li subministren els altres subjectes obligats d’acord amb la llei (article 18 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern).

Es pot demanar presencialment a les oficines municipals o per Internet a través del formulari que trobareu a l’inici d’aquesta pàgina. Només cal identificar-te vàlidament i no s’ha de justificar ni motivar perquè es demana aquesta informació.

Formulari: ⇒SOL·LICITUD D’ACCÈS A LA INFORMACIÓ PÚBLICA

Abans de presentar una sol·licitud convé comprovar si al mateix web o al Portal de Transparència està disponible la informació desitjada. Si no està disponible, llavors sí que és pertinent presentar una sol·licitud.

L’ajuntament l’estudiarà i proporcionarà la informació demanada, excepte quan hi concorri algun dels límits establerts per la Llei 19/2014 o alguna causa d’inadmissió prevista en les mateixes normes:

L’ajuntament té l’obligació de resoldre en el termini d’un mes a comptar des del dia següent a la recepció de la sol·licitud, llevat que la informació requerida presenti una gran càrrega de treball o complexitat. En aquests casos, l’ajuntament avisarà la persona interessada que s’ha produït una pròrroga i explicarà les causes que la motiven.

IMPORTANT: No es facilita informació amb dades personals relatives a la ideologia, l’afiliació sindical, la religió, les creences, l’origen racial, la salut i la vida sexual, ni tampoc les relatives a la comissió d’infraccions penals o administratives que no comportin l’amonestació pública a l’infractor. Qualsevol altra informació amb dades personals diferents a les esmentades pot ser subministrada, amb una ponderació raonada prèvia de l’interès públic de la divulgació i dels drets de les persones afectades, i sempre tenint en compte també paràmetres com el temps transcorregut des de l’origen de les dades, la finalitat de l’accés, la protecció dels drets dels menors i la protecció de la seguretat de les persones.