Dret d’accés a la informació pública

.

LLISTAT DE SOL·LICITUDS REBUDES

Llistat de sol·licituds rebudes durant l’any 2023 (arxiu en format pdf)

Llistat de sol·licituds rebudes durant l’any 2023 (arxiu en format csv)

INFORMES ANUALS ANTERIORS

Informe anual de totes les peticions rebudes i les resolucions emeses referides a les sol·licituds de dret d’accés

Informe_2022 de sol·licituds d’accés a la informació

Informe_2021 de sol·licituds d’accés a la informació

Informe_2020 de sol·licituds d’accés a la informació

.

QUÈ ÉS EL DRET D’ACCÉS A LA INFORMACIÓ PÚBLICA?

El dret d’accés a la informació pública és el dret que tenen les persones a accedir a la informació elaborada per l’Administració i la que aquesta té en el seu poder com a conseqüència de la seva activitat o de l’exercici de les seves funcions, inclosa la que li subministren els altres subjectes obligats d’acord amb la llei (article 18 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern).

Es pot demanar presencialment a les oficines municipals o per Internet a través del formulari que trobareu a l’inici d’aquesta pàgina. Només cal identificar-te vàlidament i no s’ha de justificar ni motivar perquè es demana aquesta informació.

Formulari: ⇒SOL·LICITUD D’ACCÈS A LA INFORMACIÓ PÚBLICA

Abans de presentar una sol·licitud convé comprovar si al mateix web o al Portal de Transparència està disponible la informació desitjada. Si no està disponible, llavors sí que és pertinent presentar una sol·licitud.

L’ajuntament l’estudiarà i proporcionarà la informació demanada, excepte quan hi concorri algun dels límits establerts per la Llei 19/2014 o alguna causa d’inadmissió prevista en les mateixes normes:

L’ajuntament té l’obligació de resoldre en el termini d’un mes a comptar des del dia següent a la recepció de la sol·licitud, llevat que la informació requerida presenti una gran càrrega de treball o complexitat. En aquests casos, l’ajuntament avisarà la persona interessada que s’ha produït una pròrroga i explicarà les causes que la motiven.

IMPORTANT: No es facilita informació amb dades personals relatives a la ideologia, l’afiliació sindical, la religió, les creences, l’origen racial, la salut i la vida sexual, ni tampoc les relatives a la comissió d’infraccions penals o administratives que no comportin l’amonestació pública a l’infractor. Qualsevol altra informació amb dades personals diferents a les esmentades pot ser subministrada, amb una ponderació raonada prèvia de l’interès públic de la divulgació i dels drets de les persones afectades, i sempre tenint en compte també paràmetres com el temps transcorregut des de l’origen de les dades, la finalitat de l’accés, la protecció dels drets dels menors i la protecció de la seguretat de les persones.