Execució trimestral del pressupost

Les dades es publiquen en els 30 dies següents al tancament de cada trimestre natural.

Execució trimestral del pressupost