Període mitjà de pagament

El període mitjà de pagament (PMP) és l’indicador que mesura els dies de mitjana de pagament del deute comercial en termes econòmics als proveïdors.

Tot i que el PMP està directament relacionat amb el termini mitjà de pagament a proveïdors (el qual es calcula a partir del PMP) ambdós indicadors són sensiblement diferents.

En aquest sentit, el PMP mesura el retard en el pagament del deute comercial, en termes econòmics, com a indicador distint respecte el període legal de pagament establert en la normativa en matèria de contractació que és de 30 dies en termes general. El concepte de Termini mitjà de Pagament a proveïdors, incorpora en origen els 30 dies legals per aproximar-se al termini real de pagament trimestral mig de les factures.

En aquesta pàgina mostrem el període mitjà de pagament a proveïdors en compliment del que estableix la Disposició transitòria única del Reial Decret 635/2014, del 25 de juliol, pel qual es desenvolupa la metodologia de càlcul del període mitjà de pagament a proveïdors de les administracions Públiques i les condicions i el procediment de retenció de recursos dels règims de finançament, que preveu la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.

2023

PMP 1r trimestre 2023

PMP 2n trimestre 2023

PMP 3r trimestre 2023

PMP 4t trimestre 2023

2022

PMP 1r trimestre 2022

PMP 2n trimestre 2022

PMP 3r trimestre 2022

PMP 4t trimestre 2022

2021

PMP 1r trimestre 2021

2020

PMP 1r trimestre 2020

PMP 2n trimestre 2020

PMP 3r trimestre 2020

PMP 4t trimestre 2020