Pla anual de control financer

L’objectiu del control financer és el de verificar el funcionament dels serveis del sector públic local en l’aspecte econòmic i financer per així poder veure si s’està complint amb la normativa i les directrius que els regeixen comprovant que la gestió d’aquests recursos públics està basada en l’eficàcia, l’eficiència, l’economia, la qualitat i la transparència, i sostinguda pels principis d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera en l’ús dels recursos públics locals.

Aquesta supervisió financera es durà a terme a través de dos elements bàsics que són, per una banda, l’exercici del control permanent i per l’altra, l’auditoria pública. Tant una modalitat com l’altre inclouen el control de l’eficàcia que consistirà a verificar el grau de compliment dels objectius programats, el cost i el rendiment dels serveis, de conformitat amb els principis d’eficiència, estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera en l’ús dels recursos públics locals.

Pel que fa a la planificació d’aquest control financer s’elaborarà sobre la base d’una anàlisi de riscos que l’òrgan interventor realitzarà elaborant aquest Pla Anual de Control Financer en el qual es recolliran les actuacions de control permanent i auditoria pública a dur a terme durant l’exercici concret.