Ordenances Fiscals

2024

2023

2022

 • Ordenança fiscal general de gestió, inspecció i recaptació:  Ord22_1

ORDENANCES FISCALS REGULADORES D’IMPOSTOS

 • Impost sobre béns immobles: Ord22_2
 • Impost sobre vehicles de tracció mecànica: Ord22_3
 • Impost sobre construccions, instal·lacions i obres:Ord22_4
 • Impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana: Ord22_5
 • Impost sobre activitats econòmiques:  Ord22_6

ORDENANCES FISCALS REGULADORES DE TAXES

 • Expedició de documents administratius: Ord22_7
 • Utilització de l’escut municipal: Ord22_8
 • Reguladora d’obertura d’establiments: Ord22_9
 • Conservació cementiri i serveis fúnebres i concessions: Ord22_10
 • Servei de recepció obligatòria de recollida, transport i tractament de residus domèstics: Ord22_12
 • Retirada de vehicles abandonats o estacionats defectuosament o abusivament a la via pública: Ord22_13
 • Utilització i prestació de serveis a les instal·lacions municipals: Ord22_14
 • Taxa per la prestació de serveis derivats de la utilització de material propietat municipal: Ord22_15
 • Utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local: Ord22_16
 • Taxa per la prestació dels serveis d’inspecció i control sanitari dels establiments destinats a la producció, emmagatzematge i comercialització de carn fresca i els seus derivats: Ord22_17
 • Taxa per la realització d’activitats singulars de la policia municipal: Ord22_18
 • Taxa per la realització d’activitats singulars de la brigada municipal: Ord22_19
 • Taxa per obertura de sondatges o rases en terrenys d’ús públic i qualsevol remoguda en la via pública del paviment de les voreres: Ord22_21
 • Taxa per aprofitament especial del domini públic local, a favor d’empreses explotadores de serveis de subministraments d’interès general: Ord22_24
 • Serveis de control i tinença d’animal: Ord22_25
 • Taxa del servei de recollida d’animals i estança, manutenció i tractament en establiments adients: Ord22_26
 • Taxa per la prestació de serveis a la biblioteca Joaquim Bauxell:  Ord22_27

ORDENANCES GENERALS REGULADORES DELS PREUS PÚBLICS

 • Ordenança general reguladora dels preus públics: Ord22_20
  • Llar d’infants
  • Lloguer pàrquing Pl. De la Vila
  • Visites guiades
  • Venda de material per a la piscina

ORDENANCES GENERALS REGULADORES DE CONTRIBUCIONS ESPECIALS

ANNEX A LES ORDENANCES FISCALS

2021

Edicte d’aprovació definitiva de la modificació de les ordenances fiscals per a l’exercici 2021 (aprovat definitivament en el Ple de 28 de desembre de 2020)

El text refòs que conté les modificacions anteriors i el text desglossat per tipologia d’ordenances es publicaran un cop elaborats per part del departament d’Economia i Hisenda.

2020

ORDENANCES FISCALS PER A l’ANY 2020 (text complet, publicat el 27/12/2019)

TEXT DESGLOSSAT OF 2020:

Mateixes ordenances del 2019 només amb modificació a la nº 2, 12, 14, 27 i 20. La ordenança 5, mateixa que el 2017.

ORDENANCES FISCALS REGULADORES D’IMPOSTOS

ORDENANCES FISCALS REGULADORES DE TAXES

ORDENANCES GENERALS REGULADORES DELS PREUS PÚBLICS

ORDENANCES GENERALS REGULADORES DE CONTRIBUCIONS ESPECIALS

ANNEX A LES ORDENANCES FISCALS

2019

ORDENANCES FISCALS PER A l’ANY 2019 (text complet, publicat el 04/10/2018)

TEXT DESGLOSSAT OF 2019:

ORDENANCES FISCALS REGULADORES D’IMPOSTOS

ORDENANCES FISCALS REGULADORES DE TAXES

ORDENANCES GENERALS REGULADORES DELS PREUS PÚBLICS

ORDENANCES GENERALS REGULADORES DE CONTRIBUCIONS ESPECIALS

ANNEX A LES ORDENANCES FISCALS

2018

ORDENANCES FISCALS 2018

TEXT DESGLOSSAT OF 2018:

ORDENANÇA FISCAL GENERAL

ORDENANCES FISCALS REGULADORES D’IMPOSTOS

ORDENANCES FISCALS REGULADORES DE TAXES

ORDENANCES GENERALS REGULADORES DELS PREUS PÚBLICS

ORDENANCES GENERALS REGULADORES DE CONTRIBUCIONS ESPECIALS

ANNEX A LES ORDENANCES FISCALS