Protocol contra l’assetjament en l’àmbit laboral

En data 18 de novembre de 2019 l’ajuntament va aprovar mitjançant decret d’alcaldia el Protocol per a la prevenció de l’assetjament en l’àmbit laboral de l’ajuntament d’Anglès.

L’òrgan competent per aprovar el protocol d’actuació en casos d’assetjament és l’Alcaldia, ja que no es tracta d’una norma reglamentària, i té efectes administratius i jurídics cap al propi personal de la Corporació (article 34.1.o de la Llei 7/1985, de Bases de Règim Local).

⇒ Consulta el Protocol per a la prevenció de l’assetjament en l’àmbit laboral de l’ajuntament d’Anglès.