Resolucions judicials

En aquest apartat es publiquen totes les sentències dictades pels organismes competents, (resolucions administratives i judicials, resolucions sobre compliment d’obligacions en matèria de transparència, accés a la informació pública i bon govern) en què la institució n’és part o si alguna d’aquestes ha afectat persones que exerceixen funcions públiques en la institució (en els darrers cinc anys).

DICTAMENS ÒRGANS CONSULTIUS

La Comissió Jurídica Assessora és l’òrgan consultiu que vetlla per la legalitat de l’actuació de les administracions catalanes. La Generalitat i els ens locals estan obligats a demanar-ne el parer jurídic en una sèrie de matèries, abans de prendre la decisió corresponent. En altres matèries les administracions poden sol·licitar-li el dictamen, però no estan obligades a fer-ho.

Normalment, els dictàmens de la Comissió Jurídica Assessora no són vinculants per a les administracions que els demanin. Tanmateix, l’Administració que hagi sol·licitat el dictamen només pot apartar-se del criteri de la Comissió si en fonamenta els motius.

ANY 2021:

No hi ha hagut dictàmens de la Comissió Jurídica Assessora 

ANY 2019:

⇒ DICTAMEN 179/2019, de 20 de juny, de la Comissió Jurídica Assessora Revisió d’ofici instruïda per l’Ajuntament d’Anglès amb la finalitat de declarar la nul·litat de ple dret dels acords del Ple de 30 de novembre de 1995 i de 26 de març de 1998, i un tercer acord del Ple d’1 d’agost de 2016, relatius a la cessió de terrenys per a la construcció d’un centre d’atenció primària

ANY 2017:

⇒ DICTAMEN 92/2017, de 6 d’abril. Reclamació de responsabilitat patrimonial instada davant l’Ajuntament d’Anglès pels Srs. A i B pels danys i perjudicis derivats de la defunció del pare, el Sr. C, com a conseqüència d’una caiguda a la via pública, i que atribueixen al mal estat de la vorera

RESOLUCIONS JUDICIALS

ANY 2021:

No s’ha resolt cap dels processos judicials oberts en els quals l’Ajuntament d’Anglès és part.

ANY 2016

⇒ TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CATALUNYA SALA CONTENCIOS-ADMINISTRATIU SECCIÓ CINQUENA Recurs nº 336/2013 SENTENCIA Nº 714/2016 de 07/10/2016. AJUNTAMENT D’ANGLÈS, contra AGÈNCIA CATALANA DE L’AIGUA.

ANY 2015

⇒ TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CATALUNYA SALA CONTENCIOS-ADMINISTRATIU SECCIÓ QUARTA Rotlle d’apel·lació nº 115/2015; SENTÈNCIA Nº 856/2015, de 9-11-2015. RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.