Règim d’incompatibilitats

En aplicació de les lleis 53/1984, de 26 de desembre,  d’incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques i 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del personal al servei de l’Administració de la Generalitat, l’alcaldessa va sol·licitar en data 16/06/2015 el desenvolupament d’una segona activitat compatible amb el seu lloc de treball com a empleada pública en règim interí, amb resolució favorable.

Ha estat compaginant una dedicació a l’Ajuntament d’Anglès del 66% amb la dedicació al seu lloc de treball del 33% fins el 21 de setembre de 2020, després de prendre possessió com a funcionària de carrera d’una plaça de l’escala d’administració especial, subescala tècnica, titulats de grau mitjà, cos de tècnics informàtics, de la plantilla de funcionaris de carrera de Dipsalut, mitjançant la superació del corresponent concurs-oposició.

El Ple, en la sessió ordinària del dia 22 de setembre de 2020, va acordar la dedicació exclusiva de l’alcaldessa al seu càrrec, mantenint la retribució corresponent al 66% fixada a l’inici de la legislatura, concretament de 21.904,92€ bruts anuals.

D’acord amb l’article 75.1LBRL, en el supòsit com és el cas de retribució per dedicació exclusiva, aquesta és incompatible amb altres percepcions amb càrrec als pressupostos de les Administracions públiques i dels ens, organismes o empreses d’aquestes depenens, així com pel desenvolupament d’altres activitats, tot això en els termes de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les Administracions Públiques.

En conseqüència, en data 22 de setembre l’alcaldessa va sol·licitar una excedència per serveis especials que va ser concedida en data 5 d’octubre de 2020.

Actualment es troba en dedicació exclusiva com a càrrec electe a l’administració local.