Òrgans de govern i funcions

Els òrgans de govern que dirigeixen el govern i l’administració municipal són:

Altres òrgans complementaris interns són:

LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

D’acord amb el que disposen els articles 23.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local; 54.1 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, i 52.4 i 46.1 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, l’alcaldessa dóna compte al Ple del Decret de 19 de juny de 2015, pel qual es nomenen membres de la Junta de Govern Local els regidors següents:

Sr. Jordi Pibernat Casas, Alcalde

Sr. Rosa Torns Vila, 1a tinent d’alcalde

Sr. Albert Roura Ferrer, 2n tinent d’alcalde

Sr. Esteve Trias Caparrós, 3r tinent d’alcalde

⇒ Consulta tota la informació sobre les Juntes de Govern Local

EL PLE

El Ple de la corporació estarà format pels 13 regidors dels grups polítics representats a l’ajuntament.

⇒ Consulta tota la informació sobre Plens, convocatòries, actes, cròniques