Compatibilitats dels empleats públics

Els empleats públics han de sol·licitar, amb caràcter previ, una autorització per tal de poder desenvolupar activitats privades, incloses les de caràcter professional.

Dita autorització serà concedida, si s’escau, per l’òrgan competent sempre i quan l’activitat declarada s’inclogui dintre de les limitacions que estableixen els articles 11 i 14 de la llei 53/1984, els quals obliguen que l’activitat objecte de compatibilitat no tingui relació directa amb les tasques que desenvolupa a l’organisme on estigui destinat i a més no modifiqui ni la seva jornada ni el seu horari laboral habitual.

Per altra banda la llei del Parlament de Catalunya 21/1987 al seu article 12, recull una limitació horària que estableix que la suma de l’activitat pública més l’activitat privada no podrà ser superior a la jornada ordinària de l’administració incrementada en un 50%.

Els treballadors de l’Ajuntament d’Anglès que han sol·licitat el desenvolupament d’una segona activitat compatible amb el seu lloc de treball com a empleat públic són els que es relacionen a continuació.

Georgina Linares Albertí

Lloc que ocupa:  Directora de la biblioteca municipal, tècnica en biblioteconomia i documentació, grup A, subgrup A2
Segona activitat: desenvolupar en règim d’autònoms un negoci d’Escape Room.
Òrgan i data aprovació: Ple ordinari de data 28 de Juliol de 2020
Dedicació a la segona activitat: No coincideix amb el seu horari laboral

Xavier Serra Seriña

Lloc que ocupa: Enginyer municipal, tècnic superior enginyer, grup A, subgup A1 funcionari interí,
Segona activitat: exercir tasques d’enginyer per compte propi.
Òrgan i data aprovació: Ple de 29 de gener de 2019
Dedicació a la segona activitat: No coincideix amb el seu horari laboral

Laura Garcia Mas

Lloc que ocupa:  Tècnica informàtica municipal, tècnic auxiliar informàtic mig grup C , Subgrup C1 ,
Segona activitat: venedora ambulant d’alimentació.
Òrgan i data aprovació: Ple ordinari de 29 de maig de 2018
Dedicació a la segona activitat: Caps de setmana i festius