Convocatòries de personal

Procés selectiu per la creació d’una borsa de treball per a la cobertura temporal de places de peó de la brigada municipal d’Anglès. [En procés]

 • Termini presentació de sol·licituds: Les sol·licituds es podran presentar telemàticament o presencialment, a partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria al Butlletí Oficial de la província de Girona (BOPG) i per un termini de 10 dies naturals.
 • Sistema de selecció: Concurs oposició
 • Tipus de personal: Personal laboral / funcionari interí
 • Grup de titulació: AP
 • Matèries: Peó de la brigada municipal
 • Presentació de sol·licituds:  en paper al registre d’entrada de l’ajuntament o per instància genèrica electrònica (amb idCat mòbil o certificat digital).
 • Documentació requerida: Instància genèrica datada juntament amb: DNI, Currículum Vitae, Fotocòpia de la Titulació exigida (Certificat d’Escolaritat o titulació equivalent) Permís de conduir B, Acreditació del nivell de coneixements orals bàsics (Certificat A) o equivalent, de coneixements de la llengua catalana. Cas de no presentar aquesta última documentació, caldrà realitzar l’examen per acreditar el nivell exigit.  (Tota la documentació presentada haurà de ser en format PDF)
 • Documentació associada:

 


Procés selectiu per a la formació d’una borsa de treball per la cobertura de possibles vacants de places de la subescala auxiliar administratiu a l’Ajuntament d’Anglès. [En procés]


Procés selectiu per cobrir una plaça d’arquitecte (grup A, subgrup A1) inclosa a l’Oferta pública d’ocupació de l’exercici 2021 i la creació d’una borsa. [En procés]

 


Procés selectiu concurs oposició per seleccionar un funcionari interí per l’execució d’un programa de caràcter temporal: Tècnic mig pel Pla Educatiu d’Entorn, grup A, subgrup A2, pel que resta de curs 2023-2024. [Finalitzat]

 • Termini presentació de sol·licituds: Les sol·licituds es podran presentar telemàticament o presencialment, a partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) i per un termini de 10 dies naturals.
 • Sistema de selecció: Concurs oposició
 • Tipus de personal: Funcionari interí
 • Grup de titulació: A2
 • Matèries: Tècnic/a d’orientació i dinamització en l’acció educativa
 • Presentació de sol·licituds:  en paper al registre d’entrada de l’ajuntament o per instància genèrica electrònica (amb idCat mòbil o certificat digital).
 • Documentació requerida: Instància genèrica datada juntament amb: instància específica (ANNEX 3) DNI, certificat de nivell suficiència de català (C1)  currículum vitae i mèrits que es vol que es tingui en compte a la fase de concurs.  (Tota la documentació presentada haurà de ser en format PDF)
 • Documentació associada:

Concurs per la provisió del lloc d’encarregat de la brigada d’obres i serveis grup C, subgrup C2, d’entre el personal oficial de primera d’obres i serveis de l’Ajuntament d’Anglès. [En procés]

 • Termini presentació de sol·licituds: Les sol·licituds es podran presentar telemàticament o presencialment, a partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) i per un termini de 20 dies naturals.
 • Sistema de selecció: Concurs provisió
 • Tipus de personal: laboral fix
 • Grup de titulació: C2
 • Matèries: Encarregat d’obra i servei
 • Presentació de sol·licituds:  en paper al registre d’entrada de l’ajuntament o per instància genèrica electrònica (amb idCat mòbil o certificat digital).
 • Documentació requerida: Instància genèrica datada juntament amb: instància específica (ANNEX) DNI, certificat de nivell elemental de català (B1)  i mèrits a valorar en el concurs.  (Tota la documentació presentada haurà de ser en format PDF)
 • Documentació associada:

 


 

Procés selectiu per la selecció d’una plaça de recepcionista per promoció interna mitjançant concurs oposició (C2) inclosa a l’oferta pública d’ocupació de l’exercici 2020. [En procés]

 

 


 

Procés selectiu per la creació d’una borsa de treball per a la cobertura de possibles vacants de places de la subescala auxiliar administratiu a l’Ajuntament d’Anglès.[Finalitzat]

 

 


Procés selectiu per la creació d’una borsa de tècnic auxiliar d’educació infantil, personal laboral temporal, grup C, subgrup C1, mitjançant concurs de valoració de mèrits.[En procés]

 


Procés selectiu per cobrir una plaça de tècnic dins l’escala d’administració general, subescala de gestió, grup A, subgrup A2, inclosa a l’oferta pública per l’exercici 2021 i la creació d’una borsa de reposició.[En procés]

 • Termini presentació de sol·licituds: Les sol·licituds es podran presentar telemàticament o presencialment, a partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria al Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) i per un termini de 20 dies naturals.
 • Sistema de selecció: Concurs oposició lliure
 • Tipus de personal: Funcionari de carrera
 • Grup de titulació: A2
 • Matèries: Tècnic de gestió
 • Presentació de sol·licituds:  en paper al registre d’entrada de l’ajuntament o per instància genèrica electrònica (amb idCat mòbil o certificat digital).
 • Documentació requerida: Instància genèrica datada juntament amb:  instància específica ANNEX 4, DNI, Certificat de nivell de suficiència (C1), Currículum Vitae, Mèrits que es vol que es tingui en compte en la fase concurs. (Tota la documentació presentada haurà de ser en format PDF)
 • Documentació associada:

 

 


Procés selectiu per cobrir una plaça de tècnic d’escala d’administració general, subescala tècnica, grup A, subgrup A1, inclosa a l’oferta pública per l’exercici 2021 i la creació d’una borsa de reposició.[En procés]

 


Procés selectiu per la creació d’una borsa de treball per a la cobertura de vacants en relació a la plaça de director/a de biblioteca, personal laboral temporal, grup A, subgrup A2,  mitjançant concurs de mèrits.[Finalitzat]

 


Procés selectiu per la creació d’una borsa de treball per a la cobertura temporal de places de peó de la brigada municipal d’Anglès[Finalitzat]


Procés selectiu per la creació d’una borsa d’auxiliars adminstratius-recepcionistes (C2) per torn reservat[Finalitzat]


Procés selectiu per la creació d’una borsa per cobrir de forma interina possibles vacants de tècnic d’administració general, grup A, subgrup A1.[Finalitzat]


Procés selectiu per cobrir una plaça d’administratiu/va (C1) inclosa a l’Oferta pública d’ocupació de l’exercici 2023 i la creació d’una borsa[Finalitzat]

 • Termini presentació de sol·licituds: Les sol·licituds es podran presentar telemàticament o presencialment, a partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) i per un termini de 20 dies naturals.
 • Sistema de selecció: Concurs oposició lliure
 • Tipus de personal: funcionari de carrera
 • Grup de titulació: Grup C, subgrup C1
 • Matèries: Administratiu
 • Presentació de sol·licituds:  en paper al registre d’entrada de l’ajuntament o per instància genèrica electrònica (amb idCat mòbil o certificat digital).
 • Documentació requerida: Instància genèrica datada juntament amb: Instància específica ( Annex 4), DNI, Certificat de nivell de suficiència de català (C1), Currículum Vitae i mèrits que es vol que es tingui en compte en la fase de concurs.(Tota la documentació presentada haurà de ser en format PDF)

IMPORTANT!!! D’acord amb les bases reguladores que regiran el concurs oposició per cobrir una plaça d’administratiu/va (C1) inclosa a l’Oferta pública d’ocupació de l’exercici 2023 i la creació d’una borsa, publicades al BOP número 74 de 17 d’abril de 2023, a la base segona. Condicions dels aspirants el punt h) diu: Haver satisfet els drets d’examen, que s’han fixat en 23,50€ .  El número de compte bancari on s’ha de fer l’ingrés és: ES52 2100 0658 0902 0000 4453 (Caixa Bank).


Procés selectiu a la formació d’una borsa de treball per a la cobertura de possibles vacants de places de la subescala auxiliar administratiu a l’Ajuntament d’Anglès [Finalitzat]

 • presentació de sol·licituds: Les sol·licituds es podran presentar telemàticament o presencialment, a partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) i per un termini de 10 dies hàbils.

Procés selectiu per la cobertura definitiva d’una plaça de tècnic auxiliar d’educació infantil, personal laboral fixe, Grup C, subrup C1 mitjançant concurs oposició. Inclòs a l’oferta pública 2021 dins del marc del procés d’estabilització establert a la Llei 21/2022. [En procés]

 • presentació de sol·licituds: Les sol·licituds es podran presentar telemàticament o presencialment, a partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) i per un termini de 20 dies naturals.
 • Sistema de selecció: Concurs oposició lliure
 • Tipus de personal:  Personal laboral fixe
 • Grup de titulació: Grup C , Subgrup C1
 • Matèries: Tècnic auxiliar de llar d’infants
 • Presentació de sol·licituds: en paper al registre d’entrada de l’ajuntament o per instància genèrica electrònica (amb idCat mòbil o certificat digital).
 • Documentació requerida: Instància genèrica datada juntament amb:
  –  Instància específica ( Annex 4), DNI, Certificat de nivell intermedi de català (B2) Justificant de pagament de la taxa  i mèrits que s’hauran de tenir en compte en el recompte del concurs. (Tota la documentació presentada haurà de ser en format PDF)
 • Documentació associada:

Procés selectiu per la cobertura definitiva d’una plaça d’enginyer de grau mitjà municipal, funcionari de carrera, Grup A, subgrup A2 mitjançant concurs oposició. Inclòs a l’oferta pública 2021 dins del marc del procés d’estabilització establert a la Llei 21/2022. [En procés]

 • presentació de sol·licituds: Les sol·licituds es podran presentar telemàticament o presencialment, a partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) i per un termini de 20 dies naturals.
 • Sistema de selecció: Concurs oposició lliure
 • Tipus de personal:  Funcionari de carrera
 • Grup de titulació: Grup A, Subgrup A2
 • Matèries: Enginyer de grau mitjà
 • Presentació de sol·licituds: en paper al registre d’entrada de l’ajuntament o per instància genèrica electrònica (amb idCat mòbil o certificat digital).
 • Documentació requerida: Instància genèrica datada juntament amb:
  –  Instància específica ( Annex 4), DNI, Certificat de nivell de suficiència de català (C1) Justificant de pagament de la taxa  i mèrits que s’hauran de tenir en compte en el recompte del concurs. (Tota la documentació presentada haurà de ser en format PDF)
 • Documentació associada:

Procés selectiu per la cobertura definitiva d’una plaça de director/a de biblioteca, personal laboral fixe, Grup A, subgrup A2 mitjançant concurs oposició. Inclòs a l’oferta pública 2021 dins del marc del procés d’estabilització establert a la Llei 21/2022.[En procés]


Procés selectiu per la cobertura definitiva d’una plaça d’oficial de primera d’obra i servei, personal labora fixe, Grup C, subgrup C2 mitjançant concurs lliure. Inclòs a l’oferta pública 2021 dins del marc del procés d’estabilització establert a la Llei 21/2022.[Finalitzat]


Procés selectiu per la cobertura definitiva d’una plaça de tècnic auxiliar de biblioteca, personal laboral fixe, Grup C, subgrup C1 mitjançant concurs. Inclòs a l’oferta pública 2021 dins del marc del procés d’estabilització establert a la Llei 21/2022. [En procés]

 • presentació de sol·licituds: Les sol·licituds es podran presentar telemàticament o presencialment, a partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) i per un termini de 20 dies naturals.
 • Sistema de selecció: Concurs lliure
 • Tipus de personal:  Personal laboral fixe
 • Grup de titulació: Grup C, Subgrup C1
 • Matèries: Tècnic auxiliar de biblioteca
 • Presentació de sol·licituds: en paper al registre d’entrada de l’ajuntament o per instància genèrica electrònica (amb idCat mòbil o certificat digital).
 • Documentació requerida: Instància genèrica datada juntament amb:
  –  Instància específica ( Annex 2), DNI, Certificat de nivell de suficiència de català (C1) Justificant de pagament de la taxa  i mèrits que s’hauran de tenir en compte en el recompte del concurs. (Tota la documentació presentada haurà de ser en format PDF)
 • Documentació associada:

Procés selectiu per la cobertura definitiva d’una plaça de tècnic de projectes. Funcionari de carrera, Grup A, subgrup A2 i la creació d’una borsa. [En procés]


Procés selectiu per a la creació d’una borsa de treball de peó de brigada [En procés]

 • presentació de sol·licituds: Les sol·licituds es podran presentar telemàticament o presencialment, a partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de Girona (BOP) i per un termini de 15 dies naturals.
 • Sistema de selecció: Concurs oposició lliure
 • Tipus de personal:  Funcionari interí
 • Grup de titulació: AP
 • Presentació de sol·licituds: en paper al registre d’entrada de l’ajuntament o per instància genèrica electrònica (amb idCat mòbil o certificat digital).
 • Documentació requerida: Instància genèrica datada juntament amb:
  –  DNI, Currículum Vitae, Fotocòpia titulació exigida, Permís de conduir B, Mèrits que seran comptats a la fase de concurs i Acreditació del nivell de coneixements orals bàsics (Certificat A) o equivalent, de coneixements de la llengua catalana, expedit per la Junta Permanent de Català. (Tota la documentació presentada haurà de ser en format PDF, tots aquells documents que no es presentin en el format esmentat s’entendran com a no presentats.)
 • Documentació associada:

Procés selectiu per a la provisió en propietat de tres places d’agent de la policia local provinents de l’oferta pública del 2019,2020 i 2021 (una de les quals amb reserva per dones) i per la creació d’una borsa de reposició d’agents, mitjançant el procediment de concurs oposició lliure. [En procés]


Procés selectiu per la creació d’una borsa de treball per cobrir les suplències temporals d’educadors/es de la Llar d’Infants municipal “El Cucut”. [Finalitzat]


Procés selectiu per la creació d’una borsa d’auxiliars administratius-recepcionistes (C2) per torn reservat. [Finalitzat]


Procés selectiu per la selecció d’una plaça de sotsinspector de la Policia Local d’Anglès per promoció interna mitjançant concurs oposició (C1) inclosa a l’oferta pública de l’exercici 2021. [Finalitzat]

 • Presentació de sol·licituds: Les sol·licituds es podran presentar telemàticament o presencialment, a partir de l’endemà de l’última publicació de la convocatòria (ja sigui la del Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya o del Butlletí Oficial de l’Estat) i per un termini de 20 dies naturals.
 • Sistema de selecció: Concurs oposició
 • Tipus de personal: Funcionari de carrera
 • Grup de titulació: Subgrup C1
 • Matèries: Sotsinspector en cap de la policia local d’Anglès
 • Presentació de sol·licituds: en paper al registre d’entrada de l’ajuntament o per instància genèrica electrònica (amb idCat mòbil o certificat digital).
 • Documentació requerida: Instància genèrica datada juntament amb:
  − Fotocòpia del document nacional d’identitat.− Acreditació d’estar en possessió del Certificat de coneixements de català de nivell intermedi (B2)− Títol de batxillerat, tècnic o tècnica superior corresponent a cicles formatius de grau superior, tècnic especialista corresponent a formació professional de 2n grau o equivalent.- Declaració responsable capcitat funcional i compatibilitat.- Currículum viate i documentació acreditativa dels mèrits a valorar en el concurs. . (Tota la documentació presentada haurà de ser en format PDF)
 • Documentació associada:

Procés selectiu per la selecció d’una plaça d’administratiu per promoció interna mitjançant concurs oposició (C1) inclosa a l’oferta pública de l’exercici 2020. [Finalitzat]

 • Presentació de sol·licituds: Les sol·licituds es podran presentar telemàticament o presencialment, a partir de l’endemà de l’última publicació de la convocatòria (ja sigui la del Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya o del Butlletí Oficial de l’Estat) i per un termini de 20 dies naturals.
 • Sistema de selecció: Concurs oposició
 • Tipus de personal: Funcionari de carrera
 • Grup de titulació: Subgrup C1
 • Matèries: Administratiu/va
 • Presentació de sol·licituds: en paper al registre d’entrada de l’ajuntament o per instància genèrica electrònica (amb idCat mòbil o certificat digital).
 • Documentació requerida: Instància genèrica datada juntament amb:
  − Fotocòpia del document nacional d’identitat.− Acreditació d’estar en possessió del Certificat de coneixements de català de nivell de suficiència o equivalent.− Títol de batxillerat, tècnic de cicles formatius de grau superior, tècnic especialista corresponent a formació professional de 2n grau o equivalent.- Declaració responsable capcitat funcional i compatibilitat.- Currículum viate i documentació acreditativa dels mèrits a valorar en el concurs. . (Tota la documentació presentada haurà de ser en format PDF)
 • Documentació associada:

Concurs interadministratiu d’un lloc d’administratiu (C1)a lAjuntament dAnglès[Finalitzat]

 • Presentació de sol·licituds: Les sol·licituds es podran presentar telemàticament o presencialment, a partir de l’endemà de l’última publicació de la convocatòria (ja sigui la del Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya o del Butlletí Oficial de l’Estat) i per un termini de 20 dies naturals.
 • Sistema de selecció: Concurs Interadministratiu
 • Tipus de personal: Funcionari
 • Grup de titulació: Subgrup C1
 • Matèries: Administratiu/va
 • Presentació de sol·licituds: en paper al registre d’entrada de l’ajuntament o per instància genèrica electrònica (amb idCat mòbil o certificat digital).
 • Documentació requerida: Instància genèrica datada juntament amb:
  − Fotocòpia del document nacional d’identitat.− Acreditació d’estar en possessió del Certificat de coneixements de català de nivell de suficiència o equivalent.− Acreditació de ser funcionari de carrera de la subescala administrativa de l’escala d’Administració General de l’Administració Local en situació administrativa que permeti participar en convocatòries de provisió mitjançant concurs de mèrits interadministratiu.− Currículum vitae i documentació acreditativa dels mèrits a valorar en el concurs. (Tota la documentació presentada haurà de ser en format PDF)
 • Documentació associada:

Procés selectiu per a la formació d’una borsa de treball per a la cobertura de possibles vacants de places de recepcionista a la zona esportiva municipal de l’Ajuntament d’Anglès[Finalitzat]

 • Presentació de sol·licituds: 20 dies naturals a comptar des de l’última publicació.
 • Sistema de selecció: Concurs oposició
 • Tipus de personal: Laboral
 • Grup de titulació: Subgrup C2
 • Matèries: Recepcionista zona esportiva
 • Presentació de sol·licituds: en paper al registre d’entrada de l’ajuntament o per instància genèrica electrònica (amb idCat mòbil o certificat digital).
 • Documentació requerida: Instància genèrica datada, fotocòpia del document nacional d’ identitat, certificat del nivell C de català de la Direcció General de Política Lingüística i acreditació de coneixements de llengua castellana per aquelles persones que no tinguin nacionalitat espanyola. (Tota la documentació presentada haurà de ser en format PDF)
 • Documentació associada:

Procés selectiu del concurs oposició per cobrir una plaça d’arquitecte/a tècnic/a (A2) incloses a l’oferta pública d’ocupació de l’exercici 2018 i la creació d’una borsa. [Finalitzat]

 • Presentació de sol·licituds: Començarà a partir de l’endemà de la última publicació
 • Sistema de selecció: Concurs oposició lliure
 • Tipus de personal: Funcionari de carrera
 • Grup de titulació: grup A, subgrup A2
 • Matèries: Arquitecte tècnic
 • Presentació de sol·licituds: en paper al registre d’entrada de l’ajuntament o per instància genèrica electrònica (amb idCat mòbil o certificat digital).
 • Documentació requerida: Instància genèrica, instància específica (ANNEX 3), fotocòpia del DNNivell C1 de català i justificació del pagament de la taxa corresponent, d’acord amb la base segona 2.3.
 • Documentació associada:

Procés selectiu per a la constitució d’una borsa d’agents de policia local, amb caràcter interí, per a substitucions a la policia local d’Anglès. [En procés]

Procés selectiu per la cobertura de cinc places d’auxiliars administratius/ves (4 accés lliure i 1 torn reservat) [Finalitzat]


Procés selectiu d’axiliar administratiu per a joves beneficiaris del programa Garantia juvenil 2021 [Finalitzat]


Procés selectiu per la creació d’una borsa d’educadores per a la llar d’infants El Cucut [Finalitzat]


Procès selectiu per la cobertura provisional de la plaça administratiu, subgrup C1, mitjançant comissió de serveis urgent [Finalitzat]

 • Presentació de sol·licituds del 9/08/2021 al 16/08/2021
 • Sistema de selecció: Comissió de serveis
 • Tipus de personal: Funcionari de carrera
 • Grup de titulació: Subgrup C1
 • Requisits: Currículum vitae actualitzat i un document que acrediti la situació de funcionari/ària de carrera en altres administracions públiques.
 • Adjudicació: S’emetrà un informe d’idoneïtat fonamentat en criteris de mèrits i capacitat discrecionalment apreciats, en base a:
  • Experiència desenvolupant en llocs de treball similars o iguals al convocat.
  • Estudis i formació específica relacionada amb les funcions i tasques a desenvolupar en el lloc detreball.-Altres aspectes curriculars que pugui aportar la persona aspirant.
  • Entrevista per verificar el perfil professional de les persones candidates.
 • Matèries: Administració general
 • Presentació de sol·licituds: en paper al registre d’entrada de l’ajuntament o per instància genèrica electrònica (amb idCat mòbil o certificat digital).
 • Documentació associada:

Procés selectiu per la contractació laboral temporal d’un tècnic de projectes, subgrup A2, en el marc de la subvenció PECT FEDER Girona patrimoni actiu i la creació d’una borsa. [Finalitzat]


Procés selectiu per la provisió de dues places d’agent de la policia local en propietat i creació d’una borsa. [En procés]


Procés selectiu d’un peó de brigada, laboral indefinit i creació d’una borsa de treball [En procés]


Procés selectiu àgil per la cobertura temporal de 3 agents de policia local [Finalitzat]


Procés selectiu àgil per la cobertura temporal del lloc de treball d’arquitecte tècnic [Finalitzat]


Provisió provisional del lloc de treball d’1 agent de policia local, mitjançant comissió de serveis. [Finalitzat]

 • Data inici: 8/02/2021 – Data fi: 22/02/2021
 • Sistema de selecció: comissió de serveis
 • Tipus de personal: Funcionari de carrera
 • Grup de titulació: Subgrup C2
 • Matèries: Policia Local
 • Presentació de sol·licituds: en paper al registre d’entrada de l’ajuntament o per instància genèrica electrònica (amb idCat mòbil o certificat digital).
 • Documentació requerida: currículum vitae actualitzat i un document que acrediti la situació de funcionari/ària de carrera en altres administracions públiques.
 • Documentació associada: Publicació al BOP

Borsa de treball per a la cobertura de possibles vacants de places d’auxiliar administratiu/va [FINALITZAT]

 • Data inici: 11/01/2021 – Data fi: 22/01/2021
 • Sistema de selecció: Concurs oposició
 • Tipus de personal: Règim d’interí o temporal
 • Grup de titulació: Subgrup C2
 • Titulació requerida: Graduat Escolar, graduat en Educació Secundària Obligatòria o una altra equivalent
 • Matèries: Administració General
 • Presentació de sol·licituds: Al Registre general de l’Ajuntament o telemàticament via instància genèrica electrònica (amb idCat mòbil o certificat digital) adjuntant fotocòpia del DNI, NIE o altre document d’identificació personal equivalent, el currículum vitae i documents que justifiquin estar en possessió d’alguns dels certificats de coneixement de les dues llengües oficials a Catalunya (el castellà només pels no nacionals tenint en compte les exempcions de la base Vuitena.2) en el nivell requerit, nivell C1 (antic C).
  S’haurà de fer constar a la instància que s’accepten les bases i que es reuneixen totes i cadascuna de les condicions exigides (referides sempre a la data d’acabament del termini per a la presentació de sol.licituds).
  Els aspirants que aprovin i es trobin dins la borsa de treball hauran de presentar dins del termini atorgat, les fotocòpies compulsades d’aquests documents.
 • Documentació associada:
  Bases publicades al BOP d’una borsa d’auxiliars administratius 
 • Extracte de publicació de les bases al DOGC 
 • Llistat d’admesos i exclosos provisionals
 • Llistat admesos i exclosos definitiu