Indicadors de Serveis

A continuació exposem els indicadors quantitatius dels anys 2021, 2020 i 2019, atès que la data d’aprovació de la carta de serveis és del 9 de desembre de 2019.


Indicadors Quantitatius 2021

Servei de Secretaria
 • Juntes de Govern: 24
 • Comissions Informatives: 14
 • Plens: 12
 • Gestió de Convenis interadministratius: 35
Servei d’Atenció presencial i telemàtica al ciutadà
 • Requeriments d’inscripció gossos perillosos: 1
 • Targetes de mobilitat reduïda: 8
 • Nombre d’atencions presencials: 450 persones mensuals / 5400 persones anuals
 • Correus electrònics  rebuts a la bústia d’informació: mitjana de 50 diaris
 • Trucades Telefòniques de mitjana: 50 diàries
Servei de Registre d’Entrades i Sortides
 • Registre d’Entrada:  8081 (673 mensuals)
 • Registre de Sortida: 4482 (374 mensuals)
Servei de Padró
 • Altes de padró:  385
 • Naixements:  50
 • Baixes de padró:  376
 • Defuncions:  50
 • Modificacions:  612 (canvi domicili, renovacions…)
Servei de Gestió del Cementiri
 • Inhumacions: 24
 • Canvi titulars: 8
Servei de Gestió Econòmica
 • Modificacions de pressupost: 21
 • Factures registrades i tramitades (normals): 2282
 • Comptes justificatius de bestreta de caixa fixa: 22
 • Factures registrades com a justificant de bestreta de caixa fixa: 351
 • Informes de fiscalització prèvia: 943
Serveis d’Urbanisme i Territori
 • Expedients llicències urbanístiques: 59
 • Comunicacions d’obra: 85
 • Ordres d’execució i de Protecció de la legalitat: 10 ( + 30 queixes urbanístiques)
 • Autoritzacions per OVP  (no vinculades a llicències):  26
 • Certificats urbanístics: 15
 • Activitats (obertures, cessaments i canvis de titularitat): 22
 • Disciplina activitats: 0
 • Guals: 6
 • Contractacions d’obres: 21
 • Contractacions de serveis: 48
 • Contractacions de subministraments: 59
 • Modificacions Puntuals del POUM aprovades definitivament: 0
 • Modificació puntual en tràmit: 2

Indicadors Quantitatius 2020

Servei de Secretaria
 • Juntes de Govern: 28
 • Comissions Informatives: 14
 • Plens: 13
 • Gestió de Convenis interadministratius: 16
Servei d’Atenció presencial i telemàtica al ciutadà
 • Requeriments d’inscripció gossos perillosos: 3
 • Targetes de mobilitat reduïda: 13
 • Nombre d’atencions presencials: 450 persones mensuals / 5400 persones anuals
 • Correus electrònics  rebuts a la bústia d’informació: mitjana de 50 diaris
 • Trucades Telefòniques de mitjana: 50 diàries
Servei de Registre d’Entrades i Sortides
 • Registre d’Entrada:  6347 (529 mensuals)
 • Registre de Sortida: 4668 (389 mensuals)
Servei de Padró
 • Altes de padró:  400
 • Naixaments:  47
 • Baixes de padró:  362
 • Defuncions:  49
 • Modificacions:  665 (canvi domicili, renovacions…)
Servei de Gestió del Cementiri
 • Inhumacions: 44
 • Canvi titulars: 20
Servei de Gestió Econòmica
 • Modificacions de pressupost: 26
 • Factures registrades i tramitades (normals): 2012
 • Comptes justificatius de bestreta de caixa fixa: 28
 • Factures registrades com a justificant de bestreta de caixa fixa: 415
 • Informes de fiscalització prèvia: 274
Serveis d’Urbanisme i Territori
 • Expedients llicències urbanístiques: 36
 • Comunicacions d’obra: 54
 • Ordres d’execució i de Protecció de la legalitat: 13 + 7
 • Autoritzacions per OVP  (no vincualdes a llicències: 36
 • Certificats urbanístics: 11
 • Activitats (obertures, cessaments i canvis de titularitat): 31
 • Disciplina activitats: 0
 • Guals: 13
 • Contractacions d’obres: 31
 • Contractacions de serveis: 30
 • Contractacions de subministraments: 36
 • Modificacions Puntuals del POUM aprovades definitivament: 0
 • Modificació puntual en tràmit: 0

Indicadors Quantitatius 2019

Servei de Secretaria
 • Juntes de Govern: 26
 • Comissións Informatives: 13
 • Plens: 17
 • Gestió de Convenis interadministratius: 21
Servei d’Atenció presencial i telemàtica al ciutadà
 • Requeriments d’inscripció gossos perillosos: 6
 • Targetes de mobilitat reduïda: 15
 • Nombre d’atencions presencials: 450 persones mensuals / 5400 persones anuals
 • Correus electrònics  rebuts a la bústia d’informació: mitjana de 50 diaris
 • Trucades Telefòniques de mitjana: 50 diàries
Servei de Registre d’Entrades i Sortides
 • Registre d’Entrada:  6039  (503 mensuals)
 • Registre de Sortida: 4599  (383 mensuals)
Servei de Padró
 • Altes de padró:  373
 • Naixaments:  49
 • Baixes de padró:  320
 • Defuncions:  48
 • Modificacions:  540  (canvi domicili, renovacions…)
Serveis Bàsics d’Atenció Social
 • Expedients oberts al municipi d’Anglès: 1521
 • Abast poblacional dels expedients oberts: 3.432 habitants
 • Tràmits d’ajuts socials: 90
Servei de Gestió del Cementiri
 • Exhumació 1
 • Canvi titulars 2
Servei de Gestió Econòmica
 • Modificacions de pressupost: 16
 • Factures registrades i tramitades (normals): 2072
 • Comptes justificatius de bestreta de caixa fixa: 21
 • Factures registrades com a justificant de bestreta de caixa fixa: 601
 • Informes de fiscalització prèvia: 206
Servei de Seguretat Ciutadana
 • Total de serveis: 17330
 • Serveis per orígen:
  • Planificats pel propi servei: 10066
  • Ràdio: 128
  • Bombers: 4
  • Personal: 4331
  • Telèfon: 2619
  • MMEE: 182
 • Serveis per Tipologia:
  • Trànsit: 4273
  • Seguretat ciutadana: 5907
  • Medi ambient: 53
  • Policia administrativa: 3029
  • Policia judicial: 90
  • Suport ajuntament: 1815
  • Policia assistencial: 8
  • Serveis conjunts altres cossos: 228
  • Comunicats MMEE: 267
Serveis d’Urbanisme i Territori
 • Expedients llicències urbanístiques: 33
 • Comunicacions d’obra: 66
 • Ordres d’execució i de Protecció de la legalitat: 26
 • Autoritzacions per OVP  (no vincualdes a llicències: 32
 • Certificats urbanístics: 22
 • Activitats (obertures, cessaments i canvis de titularitat): 25
 • Disciplina activitats: 5
 • Guals: 7
 • Contractacions d’obres: 24
 • Contractacions de serveis: 44
 • Contractacions de subministraments: 15
 • Modificacions Puntuals del POUM aprovades definitivament: 3
 • Modificació puntual en tràmit: 1ç

Indicadors qualitatius

Estan composats per les respostes al formulari d’avaluació de serveis i per indicadors gràfics a:

Indicadors gràfics de les valoracions

Respostes del formulari d’avaluació de serveis