Anuncis – BOP

Exercici: 2023 Bop: 185-0 Edicte: 7924 AJUNTAMENT D'ANGLÈS - Aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança fiscal núm. 20, reguladora dels preus públics
Exercici: 2023 Bop: 173-0 Edicte: 7556 AJUNTAMENT D'ANGLÈS - Aprovació definitiva de l'Ordenança municipal reguladora de les tarifes del Centre de Dia "El Molí de Cuc" d'Anglès
Exercici: 2023 Bop: 173-0 Edicte: 7547 CONSELL COMARCAL DE LA SELVA - Acceptació dels Plans de gestió 2023, del servei de gestió de residus municipals amb tres municipis de la Comarca de la Selva: Anglès, Brunyola i Santa Coloma de Farners
Exercici: 2023 Bop: 168-0 Edicte: 7453 AJUNTAMENT D'ANGLÈS - Delegacions del Ple a la Junta de Govern Local
Exercici: 2023 Bop: 164-0 Edicte: 7351 AJUNTAMENT D'ANGLÈS - Aprovació definitiva dels expedients de modificació de crèdit 25/2023 i 26/2023
Exercici: 2023 Bop: 158-0 Edicte: 7056 AJUNTAMENT D'ANGLÈS - Aprovació definitiva del Pla especial urbanístic d'ordenació de l'equipament Escola Pompeu Fabra d'Anglès
Exercici: 2023 Bop: 156-0 Edicte: 7082 AJUNTAMENT D'ANGLÈS - Aprovació de les bases reguladores del procés selectiu per a la creació d'una borsa per a vacants de la plaça de director/a de biblioteca
Exercici: 2023 Bop: 156-0 Edicte: 7033 AJUNTAMENT D'ANGLÈS - Aprovació de les bases i la convocatòria del procés selectiu d'una plaça de tècnic de gestió A2
Exercici: 2023 Bop: 156-0 Edicte: 7032 AJUNTAMENT D'ANGLÈS - Aprovació de les bases i la convocatòria del procés selectiu d'una plaça de tècnic d'administració general grup A1
Exercici: 2023 Bop: 154-0 Edicte: 6816 AJUNTAMENT D'ANGLÈS - Aprovació definitiva del Reglament d'ús del servei de recàrrega de vehicles elèctrics
Exercici: 2023 Bop: 154-0 Edicte: 6788 AJUNTAMENT D'ANGLÈS - Aprovació definitiva del projecte per a l'establiment del servei de punt de recàrrega de vehicles elèctrics i reglament que estableix el règim jurídic de la prestació del servei
Exercici: 2023 Bop: 147-0 Edicte: 6458 AJUNTAMENT D'ANGLÈS - Aprovació inicial de la modificació de l'Ordenança fiscal núm. 20, reguladora dels preus públics, 20.06 Preus serveis de bar actes organitzat per l'Ajuntament
Exercici: 2023 Bop: 145-0 Edicte: 6428 AJUNTAMENT D'ANGLÈS - Aprovació inicial dels expedients de modificació de crèdit 25/2023 I 26/2023 del 2023 del pressupost de l'Ajuntament d'Anglès 2023
Exercici: 2023 Bop: 145-0 Edicte: 6365 AJUNTAMENT D'ANGLÈS - Aprovació de les bases i la convocatòria del procés selectiu per a una borsa de tècnic auxiliar d'educació infantil
Exercici: 2023 Bop: 145-0 Edicte: 6311 AJUNTAMENT D'ANGLÈS - Exposició pública del Compte general del pressupost de l'exercici 2022
Exercici: 2023 Bop: 142-0 Edicte: 6103 AJUNTAMENT D'ANGLÈS - Aprovació definitiva de l'Ordenança fiscal núm. 23, reguladora del preu públic per a la prestació del servei de recàrrega de vehicles elèctrics als punts de recàrrega de titularitat municipal
Exercici: 2023 Bop: 141-0 Edicte: 6074 AJUNTAMENT D'ANGLÈS - Informació pública de sol·licitud de llicència d'usos i obres provisionals per instal·lació solar fotovoltaica
Exercici: 2023 Bop: 138-0 Edicte: 6003 AJUNTAMENT D'ANGLÈS - Cartipàs municipal 2023-2027
Exercici: 2023 Bop: 135-0 Edicte: 5688 CONSELL COMARCAL DE LA SELVA - Esmena d'error material de l'acord adoptat per la Comissió Permanent del Ple de data 04-04-2023 relatiu al Conveni PREST 2023 entre el Consell Comarcal de la Selva i l'Ajuntament d'Anglès
Exercici: 2023 Bop: 132-0 Edicte: 5753 AJUNTAMENT D'ANGLÈS - Creació d'una borsa de treball de peó de brigada