Anuncis – BOP

Exercici: 2023 Bop: 105-0 Edicte: 4554 AJUNTAMENT D'ANGLÈS - Informació pública de l'expedient per a l'establiment del servei de recàrrega vehicles elèctrics
Exercici: 2023 Bop: 104-0 Edicte: 4405 AJUNTAMENT D'ANGLÈS - Aprovació inicial de l'Ordenança núm. 23, reguladora del preu públic per a la prestació del servei de recàrrega de vehicles elèctrics als punts de recàrrega de titularitat municipal
Exercici: 2023 Bop: 103-0 Edicte: 4366 AJUNTAMENT D'ANGLÈS - Aprovació inicial del Reglament regulador de l'ús del servei de recàrrega de vehicles elèctrics al municipi d'Anglès
Exercici: 2023 Bop: 98-0 Edicte: 4256 AJUNTAMENT D'ANGLÈS - Aprovació inicial dels expedients de modificació de crèdit 19/2023, 20/2023, 21/2023, 22/2023 i 23/2023 del Pressupost de l'Ajuntament d'Anglès 2023
Exercici: 2023 Bop: 97-0 Edicte: 4037 AJUNTAMENT D'ANGLÈS - Aprovació de la memòria valorada de les obres de connexió del quadre elèctric 26, que correspon a la instal·lació de l'enllumenat públic que forma part de la Rotonda de Can Biel
Exercici: 2023 Bop: 94-0 Edicte: 3918 AJUNTAMENT D'ANGLÈS - Aprovació definitiva de les bases reguladores de la concessió de subvencions per a l'atorgament d'ajuts a les famílies per a casals d'estiu del municipi d'Anglès
Exercici: 2023 Bop: 94-0 Edicte: 3878 AJUNTAMENT D'ANGLÈS - Aprovació definitiva de la declaració de no disponibilitat de crèdits-inversions finançats amb préstec, del pressupost de l'Ajuntament d'Anglès 2023
Exercici: 2023 Bop: 92-0 Edicte: 3789 AJUNTAMENT D'ANGLÈS - Aprovació definitiva de les Bases reguladores de la concessió d'ajuts per a l'adquisició de llibres i material escolar per al curs 2023-2024
Exercici: 2023 Bop: 87-0 Edicte: 3655 AJUNTAMENT D'ANGLÈS - Aprovació definitiva dels expedients de modificació de crèdit 10/2023, 13/2023, 14/2023, 15/2023 i 16/2023
Exercici: 2023 Bop: 82-0 Edicte: 3248 CONSELL COMARCAL DE LA SELVA - Conveni de col·laboració interadministrativa regulador de l'encàrrec de gestió entre el Consell Comarcal de la Selva i l'Ajuntament d'Anglès per a l'execució del servei de suport als ajuntaments en la gestió del patrimoni documental municipal, en l'administració electrònica i preservació digital i en la transparència i accés a la informació als municipis de menys de 10.000 habitants de la comarca de la Selva - Servei PREST. Any 2023
Exercici: 2023 Bop: 81-0 Edicte: 3247 AJUNTAMENT D'ANGLÈS - Aprovació inicial del Pla Especial Urbanístic de desenvolupament de l'equipament CEIP Pompeu Fabra
Exercici: 2023 Bop: 81-0 Edicte: 3229 AJUNTAMENT D'ANGLÈS - Aprovació de la Memòria valorada per a la construcció d'un tancat de fusta a la façana nord-est del pavelló municipal
Exercici: 2023 Bop: 81-0 Edicte: 3228 AJUNTAMENT D'ANGLÈS - Exposició pública d'un projecte d'actuació específica d'interès públic en sòl no urbanitzable (Exp. X2022001322)
Exercici: 2023 Bop: 80-0 Edicte: 3149 AJUNTAMENT D'ANGLÈS - Aprovació definitiva de l'Ordenança reguladora dels guals per entrada i sortida de vehicles
Exercici: 2023 Bop: 80-0 Edicte: 3145 AJUNTAMENT D'ANGLÈS - Contractació d'una educadora per a la llar d'infants
Exercici: 2023 Bop: 77-0 Edicte: 3132 AJUNTAMENT D'ANGLÈS - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit 06/2023
Exercici: 2023 Bop: 74-0 Edicte: 3023 AJUNTAMENT D'ANGLÈS - Aprovació de les bases i la convocatòria del procés selectiu per cobrir una plaça d'administratiu/va en propietat
Exercici: 2023 Bop: 70-0 Edicte: 2640 AJUNTAMENT D'ANGLÈS - Aprovació inicial de la declaració de no disponibilitat de crèdits - Inversions finançades amb prèstec
Exercici: 2023 Bop: 65-0 Edicte: 2546 AJUNTAMENT D'ANGLÈS - Aprovació Inicial dels expedients de modificació de crèdit 10/2023, 13/2023, 14/2023, 15/2023 i 16/2023 del pressupost de l'Ajuntament d'Anglès 2023 i modificació de les bases d'execució del pressupost 2023
Exercici: 2023 Bop: 65-0 Edicte: 2438 AJUNTAMENT D'ANGLÈS - Aprovació definitiva del Projecte bàsic i executiu de les obres de millora del sanejament municipal (Fase I) per l'execució del tram del Passatge de Sant Miquel