Anuncis – BOP

Exercici: 2023 Bop: 17-0 Edicte: 426 AJUNTAMENT D'ANGLÈS - Nomenament de funcionària interina per procediment de màxima urgència
Exercici: 2022 Bop: 239-0 Edicte: 10937 AJUNTAMENT D'ANGLÈS - Aprovació definitiva de la relació de béns i drets afectats per l'expropiació de dues finques situades prop de l'Escola Pompeu Fabra
Exercici: 2022 Bop: 235-0 Edicte: 10646 AJUNTAMENT D'ANGLÈS - Aprovació definitiva de l'Ordenança reguladora de la intervenció administrativa en actes d'edificació i ús del sòl
Exercici: 2022 Bop: 235-0 Edicte: 10951 AJUNTAMENT D'ANGLÈS - Aprovació de les bases reguladores del procés selectiu per a la cobertura definitiva d'una plaça d'oficial de primera d'obra i servei
Exercici: 2022 Bop: 235-0 Edicte: 10952 AJUNTAMENT D'ANGLÈS - Aprovació de les bases reguladores del procés selectiu per a la cobertura definitiva d'una plaça de tècnic auxiliar de biblioteca
Exercici: 2022 Bop: 236-0 Edicte: 10740 AJUNTAMENT D'ANGLÈS - Aprovació inicial del projecte d'enderroc parcial de la Burés del bloc d'antigues oficines de la fàbrica tèxtil i espai cultural d'Anglès
Exercici: 2022 Bop: 236-0 Edicte: 11014 AJUNTAMENT D'ANGLÈS - Aprovació de les bases i la convocatòria del procés selectiu per a la cobertura definitiva d'una plaça de director/a de biblioteca
Exercici: 2022 Bop: 236-0 Edicte: 11015 AJUNTAMENT D'ANGLÈS - Aprovació de les bases i la convocatòria del procés selectiu per a la cobertura definitiva d'una plaça de tècnic auxiliar d'educació infantil
Exercici: 2022 Bop: 236-0 Edicte: 11020 AJUNTAMENT D'ANGLÈS - Aprovació de les bases i la convocatòria del procés selectiu per la cobertura definitiva d'una plaça d'enginyer
Exercici: 2022 Bop: 242-0 Edicte: 11464 AJUNTAMENT D'ANGLÈS - Aprovació definitiva dels expedients de modificacions de crèdit 27/2022, 28/2022 i 29/2022
Exercici: 2023 Bop: 17-0 Edicte: 349 AJUNTAMENT D'ANGLÈS - Aprovació definitiva de la modificació del Projecte museogràfic executiu de la Burés
Exercici: 2022 Bop: 244-0 Edicte: 11502 AJUNTAMENT D'ANGLÈS - Aprovació definitiva del pressupost general, les bases d'execució i la plantilla de personal per a l'exercici 2023
Exercici: 2022 Bop: 244-0 Edicte: 11516 AJUNTAMENT D'ANGLÈS - Aprovació definitiva de la modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici 2023
Exercici: 2023 Bop: 1-0 Edicte: 11871 AJUNTAMENT D'ANGLÈS - Aprovació inicial del Projecte executiu d'una instal·lació d'energia solar fotovoltaica a la piscina municipal d'Anglès
Exercici: 2023 Bop: 1-0 Edicte: 11872 AJUNTAMENT D'ANGLÈS - Aprovació inicial del Projecte executiu d'una instal·lació d'energia solar fotovoltaica al pavelló municipal d'esports d'Anglès
Exercici: 2023 Bop: 2-0 Edicte: 12131 AJUNTAMENT D'ANGLÈS - Nomenament de funcionaris de carrera
Exercici: 2023 Bop: 10-0 Edicte: 107 AJUNTAMENT D'ANGLÈS - Aprovació inicial del Projecte d'adequació del Museu del Vapor Burés d'Anglès
Exercici: 2023 Bop: 12-0 Edicte: 161 AJUNTAMENT D'ANGLÈS - Aprovació inicial de l'inventari de camins d'Anglès
Exercici: 2023 Bop: 17-0 Edicte: 347 AJUNTAMENT D'ANGLÈS - Aprovació inicial del Projecte bàsic i executiu de les obres de millora del sanejament municipal (Fase I) per a l'execució del tram del Passatge de Sant Miquel
Exercici: 2022 Bop: 233-0 Edicte: 10870 AJUNTAMENT D'ANGLÈS - Aprovació de les bases reguladores i la convocatòria del procés selectiu per a la cobertura definitiva d'una plaça de tècnic de projectes, funcionari de carrera, grup A, subgrup A2, i la creació d'una borsa