Subvencions rebudes de la Diputació de Girona any 2022

La Diputació de Girona ha concedit a l’Ajuntament d’Anglès les següents subvencions:

 

– Subvenció pel Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2022, per import de 120.227,52€, corresponent a despeses corrents l’import de 99.051,35€, per a despeses culturals 17.479,65€, per a noves tecnologies 2.796,52€ i per actuacions a camins 900,00€

– Subvenció per a la restauració i conservació d’immobles d’interès patrimonial per l’any 2022, d’import 43.630,00€ per les obres d’intervenció a la fàbrica Burés, reparació de les teulades de la Nau Bures 3.

– Subvenció per a inversions en habitatges destinats a polítiques socials any 2022, per import de 14.520,35€, pel pis del C/ de la Verneda, 61 Grup Sant Miquel bloc A 1-1.

  • Subvenció per al foment de programes i projectes educatius, anualitat 2022, pel suport socioeducatiu a l’alumnat de CS de primària i ESO dels centres educatius d’Anglès, per import de 2.035,23€
  • Assistència tècnica mitjançant el Pla de Serveis d’assistència als ajuntaments per a la Transició Energètica i l’Acció Climàtica, el punt F) Assistència tècnica necessària per millorar la recollida selectiva municipal:
    Assessorament tècnic en l’elaboració de plecs de prescripcions tècniques per a la contractació del servei de recollida porta a porta i transport dels residus sòlids urbans. Participació en la mesa de contractació i elaboració d’informes de valoració de propostes

– Subvenció per al finançament de l’acció de promoció i foment de l’activitat física i l’esport, pel programa A1: promoció de l’activitat fisicoesportiva, d’import 3.612,00€, pels cursets de natació

– Subvenció per a l’organització d’esdeveniments de caràcter firal, any 2022, d’import  2.000,00€

– Subvenció per al finançament de la implementació dels objectius de desenvolupament sostenible (ODS) de l’Agenda 2030, d’import 8.000,00€

– Subvenció pel Fons econòmic de caràcter extraordinari , d’import 41.439,88€