Presentació

La Gestió Urbanística inclou:

  • Redactar i tramitar els projectes de reparcel·lació,
  • Redactar i tramitar expedients d’expropiació sistemàtica,
  • Redactar i tramitar expedients d’ocupació directa,
  • Determinació i modificació dels sistemes d’actuació,
  • Delimitació i modificació de polígons i unitats d’actuació, 
  • Revisar la constitució d’unitats urbanístiques col·laboradores,
  • Redactar i tramitar convenis urbanístics
  • Seguiment urbanístic dels béns de titularitat municipal.