Presentació de l’àrea

QUÈ FEM?

L’Àrea d’Urbanisme i Territori es centra bàsicament en gestionar la planificació i l’impuls urbanístic per tal de donar respostes als reptes presents i de futur, desplegant un model de desenvolupament socioeconòmic basat en les necessitats de creixement tan industrial com residencial del municipi d’Anglès.

L’objectiu fonamental de l’Àrea és conèixer la situació socioeconòmica d’Anglès i poder adoptar les mesures necessàries per a reactivar l’economia local. En conseqüència, les actuacions a portar a terme aniran orientades a incrementar els llocs de treball, la millora de la qualitat de l’ocupació i alhora poder afavorir elcreixement del teixit econòmic i comercial d’Anglès.

A la vegada, és necessari millorar i portar a terme noves vies de comunicació seguint criteris de desenvolupament sostenible i mediambientals, afavorint la participació i la concertació amb agents socials i econòmics del municipi. Aquest eixos vertebradors han d’ajudar al desenvolupament harmònic d’Anglès i permetre poder gaudir d’una vila ben comunicada, amb un petit teixit industrial consolidat i donar una visió del poble moderna, amable i sostenible.

QUÈ OFERIM?

Direcció i gestió dels Serveis Tècnics municipals

Planejament urbanístic

Gestió urbanística i llicències d’obres

Disciplina urbanística

Gestió i llicències d’activitats

Mobilitat, transport i mitjans de comunicació

Ordenació del trànsit de vehicles i persones a les vies públiques

Desenvolupament d’actuacions encaminades a afavorir la mobilitat apersones amb mobilitat reduïda

Polítiques de desenvolupament industrial