Planejament vigent


1. PLANEJAMENT GENERAL

Consulta el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal publicat al Registre de planejament urbanístic de Catalunya ⇒ POUM

Consulta la Normativa del POUM ⇒ Normativa POUM (PDF 29Mb)

PLÀNOLS POUM

Sol no urbanitzable

1.1_REGIM_DEL_SOL horitzontal

1.2a_SISTEMA_MOBILITAT_MUNICIPAL horitzontal


MODIFICACIONS PUNTUALS POUM

2. PLANEJAMENT DERIVAT

 


3. PLANS DIRECTORS

3.1. Pla Director de Clavegueram:

  1.