Presentació

El Planejament Urbanístic inclou:

 • Aplicar i actualitzar el Pla General d’Ordenació Urbana,
 • Redactar i tramitar:
  • Modificacions puntuals del Pla General,
  • Plans parcials urbanístics,
  • Plans de Millora urbana
  • Plans especials urbanístics (desenvolupament del planejament, protecció del patrimoni i del medi natural, etc.),
 • Participar en el planejament territorial i sectorial, i elaborar estudis i propostes urbanístiques.