Aprovació de la memòria valorada per la construcció d’un Skate Park al parc de la Font del Canyo d’Anglès

De conformitat amb l’establert a l’article 38 del Decret 179/1995 de 13 de juny pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, es fa públic que mitjançant Decret d’Alcaldia núm. 1534 de data 22/11/2022 s’ha aprovat la memòria valorada per la construcció d’un Skate Park al parc de la Font del Canyo d’Anglès, amb un pressupost d’execució per contracte de 39.997,55€ més 8.399,49€ en concepte d’IVA calculat amb un tipus del 21%.

Anunci