APROVACIÓ DE LA REVISIÓ DE PREUS DEL PROJECTE DEL CARRER VERNEDA, 61, BLOC A PORTA 3

Mitjançant decret d’alcaldia de data 26 de setembre de 2022, s’ha aprovat inicialment la “Revisió de preus del projecte bàsic i executiu de reforma interior d’un habitatge situal al carrer Verneda, 61, bloc A, porta 3.

L’esmentat projecte s’exposa al públic, durant el termini de 15 dies per tal que qualsevol persona interessada pugui examinar i formular les al·legacions i/o reclamacions que consideri oportunes, de conformitat amb allò que estableix l’article 37 del Decret 179/1995, de 3 d’agost pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats  i serveis dels ens locals i l’article 33 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, reguladora del procediment comú de les Administracions Públiques,.

Anunci