Exposició pública de les bases dels AJUTS als COMERÇOS locals d’Anglès pel cessament de l’activitat durant la crisi del COVID19

El Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària celebrada el dia  26 de maig de 2020, va aprovar inicialment les Bases reguladores per a la concessió d’ajuts als comerços i establiments del municipi d’Anglès pel cessament obligatori de l’activitat, en virtut del Reial Decret 463/2020, de 14 de març de 2020, pel qual es declara l’estat d’alarma per la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel Covid19.

L’expedient i el text íntegre de les bases es poden consultar en línia al següent enllaç: Bases de les ajudes al comerç local

o bé presencialment, a la Secretaria municipal de l’Ajuntament d’Anglès, carrer d’Avall 31, d’Anglès, durant un termini de 15 dies hàbils, als efectes de presentació d’al·legacions o reclamacions, si s’escau. En cas de no presentar-se al·legacions es consideraran aprovades definitivament.

Es poden presentar al·legacions a les bases reguladores dels ajuts del 8 al 29 de juny de 2020

Edicte publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya el dia 5 de juny de 2020

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8148/1797001.pdf

Edicte de l’aprovació definitiva de les bases reguladores, publicat al Butlletí Oficial de la Província de Girona número 128 del dia 6 de juliol de 2020

https://ssl4.ddgi.cat/bopV1/pdf/2020/128/202012804462.pdf