Consulta Pública prèvia sobre la modificació puntual núm. 7 del POUM, modificació del redactat de l’article 182 Zona cases aïllades, clau 06d

D’acord amb allò establert a l’article 133 de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, amb l’objectiu de millorar la participació dels ciutadans en el procediment d’elaboració de normes, amb caràcter previ a l’elaboració del reglament, es duu a terme una consulta pública, a través del portal web de l’Ajuntament d’Anglès, amb l’objectiu de recollir l’opinió dels ciutadans i organitzacions més representatives potencialment afectats per la futura norma.

Termini de la consulta del 28 d’abril al 13 de maig