Convocatòria de 2 places d’agent de policia com a funcionaris de carrera i selecció urgent de 3 places com a funcionari interí

Per cobrir vacants a la plantilla de policia de l’ajuntament d’Anglès hi ha en paral·lel dos processos selectius iniciats:

– un per cobrir temporalment, per necessitats urgents, 3 llocs d’agent de policia local com a funcionaris interins (presentació d’instàncies fins el 02/03/2021)

– un per proveir 2 places en propietat (funcionaris de carrera) d’agent de policia local i creació d’una borsa (presentació d’instàncies fins el 14/03/2021)

Trobareu tota la informació necessària per presentar-vos a ⇒ Convocatòries de personal

Retribucions d’agent de la Policia Local d’Anglès

Retribucions bàsiques funcionaris P.L.     9.461,04 €
Pagues extraordinàries bàsiques P.L.     1.362,86 €
Complement de destí P.L.     4.598,28 €
Complement específic P.L.   13.234,92 €
Pagues extres complementàries P.L.     2.972,20 €
SOU BRUT ANUAL   31.629,30 €