PECT Girona, Patrimoni Actiu

En el marc del PECT “Girona, Patrimoni Actiu” ja s’ha adjudicat el contracte de prestació de serveis consistents en la creació d’una web de turisme i cultura que s’articularà entorn el Centre Cultural Burés (PECT-FEDER)

L’Ajuntament d’Anglès es troba en procés d’execució de l’Operació 7 del PECT “Girona, Patrimoni Actiu”. Aquesta operació, denominada “Recuperació i posada en valor social, cultural i turística del patrimoni industrial de la colònia Burés”, compta amb el cofinançament del 50% del Programa Operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020 en virtut de la Resolució de 12 d’abril de 2021, dictada pel Departament de Presidència, per la qual es resol el procediment de selecció dels projectes d’especialització i competitivitat territorial (PECT) emmarcats en la RIS3CAT i als quals s’atorga subvenció amb càrrec al pressupost de la Generalitat de Catalunya. I per altra banda, la Diputació de Girona també cofinança l’actuació en un 25%.

En aquest context, l’Ajuntament d’Anglès ha de dur a terme l’actuació 7.2.3. “Projecte de disseny executiu i de comunicació. Disseny de la identitat i imatge corporativa i de l’estratègia de promoció del territori.” Aquesta actuació es materialitza a través de la contractació dels serveis de creació i elaboració d’una web de turisme i cultura de l’Ajuntament d’Anglès que s’articularà entorn el Centre Cultural Burés, integrat pel Centre Museístic i d’Interpretació Burés, la Sala Polivalent i la Sala de Ball de la nau 3 de la Fàbrica Burés d’Anglès.

El contracte, que es va adjudicar el passat 8 d’abril de 2022 mitjançant Acord de la Junta de Govern Local, inclou el següent: (i) la conceptualització de la web; (ii) la seva programació; (iii) el seu disseny funcional i gràfic; (iv) la selecció de continguts d’entre les diferents fonts de l’Ajuntament d’Anglès; (v) l’elaboració dels continguts per al format web i/o la seva adaptació al format web, segons convingui; (vi) la instal·lació i les proves corresponents en el servidor definitiu; i (vii) l’elaboració i entrega d’un manual d’instruccions per a possibilitar l’edició i actualització del contingut de la web per part del personal de l’Ajuntament d’Anglès. A més, els continguts hauran de constar en tres idiomes, català, castellà i anglès, i caldrà que el disseny de la web sigui funcional, amb un menú de navegació clar i senzill, orientat a una bona usabilitat, experiència d’usuari i a la facilitat d’accés a la informació.

Pel que fa al concepte de la web, cal tenir en consideració que es tractarà d’una web municipal de turisme i cultura que cal articular considerant la Fàbrica Burés com a espai des d’on centralitzar i potenciar els recursos del municipi i el seu entorn. Alhora, cal concebre la web com una extensió del Centre Museístic i d’Interpretació Burés i del centre de visitants de la vall d’Anglès, així com un banc de coneixement i difusió dels continguts que es generin en el marc del Centre Cultural Burés i de les activitats que s’hi organitzin.

Autor: Marc Martí