Ajuts per a casals d’estiu del municipi d’Anglès per a l’any 2020

El Ple de l’Ajuntament, en sessió extraordinària celebrada el dia 16 de juny de 2020, va aprovar inicialment les Bases reguladores d’ajuts per a casals d’estiu del municipi d’Anglès per l’any 2020.

L’expedient i el text íntegre de les bases es poden consultar en línia al següent enllaç, publicació al BOP de data 23 de juny de 2020: https://ssl4.ddgi.cat/bopV1/pdf/2020/120/202012004098.pdf

o bé presencialment a la Secretaria municipal de l’Ajuntament d’Anglès, carrer d’Avall 31, d’Anglès, durant un termini de 30 dies hàbils, als efectes de presentació d’al·legacions o reclamacions, si s’escau. En cas de no presentar-se al·legacions es consideraran aprovades definitivament.

Es poden presentar al·legacions a les bases reguladores dels ajuts del 26 de juny al 6 d’agost de 2020

Edicte publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya el dia 25 de juny de 2020

https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=876233&language=ca_ES

Bases aprovades definitivament publicades al BOP número 155 de data 12 d’agost de 2020

https://ssl4.ddgi.cat/bopV1/pdf/2020/155/202015505817.pdf

Bases en castellà

BASES AJUTS CASAL_CASTELLÀ

Convocatòria  OBERTA, publicada al BOP número 173 de data 7 de setembre de 2020

https://ssl4.ddgi.cat/bopV1/pdf/2020/173/202017306375.pdf

Es poden presentar les sol·licituds d’ajudes per a casals d’estiu 2020, del 8 de setembre al 6 d’octubre de 2020.

Model de sol·licitud

SOL·LICITUD AJUTS CASAL

Beneficiaris (pendent de resolució)