Subvencions rebudes del Ministeri d’Igualtat

Subvenciones recibidas del Ministerio de Igualdad

SECRETARIA D’ESTAT D’IGUALTAT I CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE

SECRETARÍA DE ESTADO DE IGUALDAD Y CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO

L’Ajuntament d’Anglès ha rebut l’import de 4.612,83€, corresponent al fons del pacte d’estat en matèria de violència de gènere, per l’any 2023.

El Ayuntamiento de Anglès ha recibido el importe de 4.612,83€, correspondiente al fondo del Pacto de Estado de Violencia de Género, para el año 2023.