Ajuts per a casals d’estiu per a l’any 2021

El Ple de l’Ajuntament d’Anglès, en sessió ordinària celebrada el dia 13 d’abril de 2021, va aprovar inicialment les Bases reguladores de la concessió de subvencions municipals pel casal d’estiu 2021. El text íntegre de les bases ha estat sotmès a informació pública durant un termini de 20 dies hàbils i no s’han presentat al·legacions.

En data 25 de juny ha sortit publicat l’edicte amb les bases al BOP.

La convocatòria s’obrirà a partir del 6 de juliol i el termini de presentació de sol·licituds serà de 20 dies hàbils a partir del dia de la publicació.

Termini de presentació: Des del 6 de juliol al 2 d’agost.

Les sol·licituds s’han de presentar signades al registre presencial o electrònic de l’ajuntament i adjuntant tota la documentació que s’especifica al punt 6è de les bases.

Model de sol·licitud que cal omplir i adjuntar: Model de sol·licitud

Enllaç per presentar la sol·licitud per via telemàtica: Instància genèrica

La presentació telemàtica requereix de certificat digital i cal adjuntar el model de sol·licitud anterior degudament omplert així com la documentació requerida a les bases.

Bases: Català | Castellà

Convocatòria: https://ssl4.ddgi.cat/bopV1/pdf/2021/127/202112705873.pdf