Subvencions municipals per a entitats, any 2021

El Ple de l’Ajuntament d’Anglès, en sessió ordinària celebrada el dia 13 d’abril de 2021, va aprovar inicialment les Bases reguladores de la concessió de subvencions municipals a entitats per a l’any 2021. El text íntegre de les bases ha estat sotmès a informació pública durant un termini de 20 dies hàbils i no s’han presentat al·legacions.

En data 25 de juny ha sortit publicat l’edicte amb les bases al BOP.

La convocatòria s’obrirà a partir del 12 de juliol i el termini de presentació de sol·licituds serà de 20 dies hàbils a partir del dia de la publicació.

Termini de presentació: Des del 12 de juliol al 6 d’agost.

Les sol·licituds s’han de presentar signades electrònicament pel representant de l’entitat, en conformitat amb els requisits establerts en els punts 3, 4 i 5 de les bases.

Model de sol·licitud que cal omplir i adjuntar: Model sol.licitud

Enllaç per presentar la sol·licitud per via telemàtica: Instància genèrica

Requereix certificat digital i cal adjuntar el model de sol·licitud anterior degudament omplert així com la documentació requerida a les bases.

Bases: Català | Castellano

Convocatòria: https://ssl4.ddgi.cat/bopV1/pdf/2021/131/202113106159.pdf


Decret d’atorgament de les subvencions 2021: decret_subvencions_2021