Execució del Projecte de la Variant d’Anglès

En data 23 de desembre de 2019, la Generalitat va anunciar a la plataforma de contractació pública l’inici del període de presentació d’ofertes per l’execució del projecte de la Variant d’Anglès.

La data límit de presentació d’ofertes era el 20 de gener de 2020 i l’import màxim de licitació de 25.418.780,94 € IVA inclòs.

Tota la informació relativa al projecte es troba al següent enllaç: PERFIL DEL CONTRACTANT EXPEDIENT OP. AG-03020.3.1 (Lot 1 i Lot 2)

Per altra banda, l’ajuntament ha rebut la relació dels béns i drets afectats (expropiacions) derivades de l’execució de les obres del projecte de la Variant d’Anglès amb l’encàrrec de la Generalitat d’exposar-ho al tauler d’anuncis de l’ajuntament durant 15 dies.

En data 30 de gener ha estat publicada la relació d’afectats al tauler d’edictes electrònic de l’ajuntament al següent enllaç: RESOLUCIÓ BENS I DRETS AFECTATS PER L’EXECUCIÓ DEL PROJECTE DE LA VARIANT D’ANGLÈS (també s’hi troben els plànols).

Tots els interessats i els titulars de drets reals o d’interessos econòmics sobre els béns afectats poden presentar al·legacions davant del Departament de Territori i Sostenibilitat, durant un termini de 15 dies, per tal d’esmenar, si s’escau, totes les possibles errades o omissions en la relació dels béns i els drets afectats o dels seus titulars.

Variant Anglès