Inici dels treballs de renovació de l’enllumenat exterior del municipi

 

Aquesta setmana s’han iniciat, segons el calendari previst, els treballs de renovació de l’enllumenat exterior del municipi d’Anglès.

Dimarts 26 de g

ener es va posar el cartell publicitari indicant que es tracta d’un projecte acollit a la línia d’ajuts a projectes d’Economia Baixa en Carboni promoguts per Entitats Locals, cofinançada pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) i gestionada per l’IDAE, on el lema del Fons és “Una manera de fer Europa”, amb l’objectiu d’aconseguir una economia més neta i sostenible. Aquesta operació es realitza amb el suport financer de la Unió Europea.

L’import total de l’actuació ascendeix a 571.906,84€ i la subvenció rebuda és de 291.379,23€. Inclou la renovació de l’enllumenat públic exterior en el municipi, actuant en 916 dels 1.325 punts de llum del municipi, substituint les actuals lluminàries proveïdes amb làmpades de vapor de mercuri, vapor de sodi d’alta pressió, baix consum i halogenur metàl·lic per lluminàries LED més eficients, i actualitzant 24 dels 25 quadres elèctrics existents per adaptar-los a la normativa vigent. Amb aquesta actuació es disminuirà la potència en les lluminàries actuades des de 162,84 kW fins a 39,89 kW i s’aconseguirà un estalvi energètic estimat del 82%.

Aquesta setmana, a més de posar el cartell, han començat a substituir columnes velles al Carrer de l’Avellaneda.

L’empresa que executa els treballs és ETRA BONAL, SA. Tota la informació sobre el procés de licitació i adjudicació és pública i es troba al perfil del contractant de la Generalitat de Catalunya. També hi trobareu el projecte sencer que va estar en exposició pública abans de la licitació

 


Esta semana se han iniciado, según el calendario previsto, los trabajos de renovación del alumbrado exterior del municipio de Anglès.

El Martes 26 de enero se colocó el cartel publicitario indicando que se trata de un proyecto acogido a la línea de ayudas a proyectos de Economía Baja en Carbono promovidos por Entidades Locales, cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) i gestionada por el IDAE, donde el lema del Fondo es “Una manera de hacer Europa”, con el objetivo de conseguir una economía más limpia y sostenible. Esta operación se realiza con el apoyo financiero de la Unión Europea.

El importe total de la actuación asciende a 571.906,84€ y la subvención recibida es de 291.379,23€. Incluye la renovación del alumbrado público exterior en el municipio, actuando en 916 de los 1.325 puntos de luz del municipio, sustituyendo las actuales luminarias provistas con lámparas de vapor de mercurio, vapor de sodio de alta presión, bajo consumo y halogenuro metálico por luminarias LED más eficientes, y actualizando 24 de los 25 cuadros de mando existentes para adaptarlos a la normativa vigente. Con esta actuación se disminuirá la potencia en las luminarias actuadas desde 162,84 kW hasta a 39,89 kW y se conseguirá un ahorro energético estimado del 82%.

Esta semana, además de colocar el cartel, se han empezado a sustituir columnas viejas en la calle de la Avellaneda.

La empresa que ejecuta los trabajos es ETRA BONAL, SA. Toda la información sobre el proceso de licitación y adjudicación es pública y se encuentra en el perfil del contratante de la Generalitat de Catalunya. Allí también encontraréis el proyecto completo que estuvo en exposición pública antes de la licitación