Informació Piscina exterior

Calendari d’obertura de la Piscina exterior dia 12 de juny a partir de les 15:15 a 20:00 h i a partir del 24 de juny obert de les 10:00 a 14:30 i de les 15:15 a 20:00 h.

BAN Alcaldia. Excepcionalitat per sequera

En data 11 de maig ha estat publicada al DOGC (Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya) la resolució del director de l’Agència Catalana de l’Aigua, per la qual es modifiquen els estats de sequera pluviomètrica de diferents unitats d’explotació i es declara en EXCEPCIONALITAT per sequera hidrològica

Projecte Brigada Jove

A aquest apartat podràs trobar tota la informació relaciona amb el projecte Brigada Jove 2023. Trobaràs una oferta per a tres places per a treballar juliol a mitja jornada.

Subvencions de la Diputació de Girona per l’any 2023

La Diputació de Girona ha concedit a l’Ajuntament d’Anglès les subvencions següents: – Subvenció per a estudis, plans, programes i projectes locals en l’àmbit de les polítiques d’habitatge, per la continuació de l’Estudi d’habitatges buits que l’Ajuntament va elaborar l’any 2019, per import de 6.900,00€.

Subvencions rebudes del ministeri d’igualtat | Subvenciones recibidas del Ministerio de Igualdad

SECRETARIA D’ESTAT D’IGUALTAT I CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE | SECRETARÍA DE ESTADO DE IGUALDAD Y CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO L’Ajuntament d’Anglès ha rebut l’import de 2.533,93 €, corresponent al fons del pacte d’estat en matèria de violència de gènere, per l’any 2022. El Ayuntamiento de Anglès ha recibido el importe de 2.533,93€, correspondiente al […]

Subvencions de la Diputació de Girona per l’any 2023

La Diputació de Girona ha concedit a l’Ajuntament d’Anglès les subvencions següents: Subvenció per al finançament de l’acció de promoció i foment de l’activitat física i l’esport, pel programa A1, activitat fisicoesportiva, d’import 2.776,00 € Subvenció del Fons econòmic de caràcter extraordinari any 2023, pel manteniment de parcs i jardins, per import de 41.439,88 €

Subvencions rebudes de la Generalitat de Catalunya

El Departament d’Educació, ha concedit a l’Ajuntament d’Anglès una subvenció per al finançament de la part del cost del servei d’escolarització que satisfan les famílies per plaça escolar d’I2, pel 2n i 3r quadrimestre del curs 2023-2024, per import de 24.960,00 €.  

Subvencions de la Diputació de Girona per l’any 2023

La Diputació de Girona ha concedit a l’Ajuntament d’Anglès les següents subvencions: Subvenció pel Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2023, per import de 120.227,52 €, corresponent a despeses corrents l’import de 99.051,35 €, per a despeses culturals 17.479,65 €, per a noves tecnologies 2.796,52 € i per actuacions a camins 900,00 €.

1 2 3 4 5 21