Modificació de les bases reguladores del procés selectiu per a la provisió d’una plaça d’agent de la Policia Local pel sistema de concurs oposició

La Junta de Govern Local en sesió ordinària de 25 de juliol de 2019 va acordar la modificació de les bases del procés selectiu per la provisió d’una plaça d’agent per la policia local.

Publicació BOP

Publicació DOGC